1. generalforsamling 1980

Tid: d. 17.06.80/ Sådan står der i protokollen:

Forhandlingsprotokol for Grundejerforeningen Frugtparken.

Stiftende generalforsamling, tirsdag den 17.6.1980 resulterede i stiftelse af en grundejerforening i området Resen Vest med navnet Frugtparken.

Som dokumentation for samme samt for påbegyndelse af forhandlingsprotokol for foreningen indgår nærværende side som side 1 indeholdende referat af generalforsamlingen indtrykket i Skive Folkeblad, onsdag den 18.6.1980.

Af referatet fremgår navne på den valgte bestyrelse samt navne på formand, kasserer samt suppleanter.

Undertegnede bestyrelsesmedlemmer tiltræder nedenfor nærværende referat som tillige er tiltrådt af generalforsamlingens diregent, Anders Olsen.

Skive Folkeblad d. 18/6 1980

Prisen for selv at vedligeholde veje og stier:
500 ekstra om året pr. grund

For forståelsen er her indsat 1. bestyrelsesmøde

Ordinært bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frugtparken, onsdag den 20. august kl. 1930. Sted: Kr. Rønnebæk, Nøddevej 8.

Udsendt dagsorden :

l. Orientering (formanden)
2. Bestyrelsens konstituering
( valg af næstformand og sekretær)
3. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen
4. Advokatens oplæg til indhentelse af responsum
5. Op læg til ordensreglement
6. Medlemskab af  Parcelhusejernes Landsforening ?
7. Kontingentopkrævning m.v.
8. Evt. henvendelse til kommunen vedr. vedligeholdelse af området indtil skæringsdato for evt. overtagelse.

Formanden Ole Dahlgård bød velkommen til dette første ordinære bestyrelsesmøde og foreslog den udsendte dagsorden omredigeret, således at punkt l og 2 byttes om. Ligeledes et yderligere punkt under punkt 7, nemlig "gennemgang af vedtægter".

Ingen indvendinger imod.

Ad. punkt l. Bestyrelsens konstituering.

Klavs Johannsen enstemmigt valgt til næstformand. Preben Poulsen valgt til sekretær.

Ad punkt 2. Meddelelser ved formanden

Formanden gjorde rede for sine synspunkter med hensyn til forhandlingsprotokollens udformning og opstart. Efter ønske fra sekretæren kunne man enes om, at acceptere et "løsbladesystem" med fortløbende nummererede sider skrevet på maskine. Disse indsættes i ringbind og kan evt. forsynes med forsegling.

Formanden redegjorde for førte samtaler med adv. Sv. Å. Pedersen, Viborg angående udformning af klageskrivelsen til Århus Universitet samt henvendelsen til Miljøministeriet angående kommunalbestyrelsens afgørelse. Som bilag til sagsbedømmelsen har Sv. Å. Pedersen via formanden rekvireret kopier af skødemateriale samt salgsannoncer og slutsedler.

Formanden oplyste, at advokaten vil rykke planstyrelsen samt kontakte Skive kommune med hensyn til om kommunens udtalelse er sendt til Miljøministeriet.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer har ikke haft den førte korrespondance til gennemsyn, idet formanden har skønnet at korrespondancen har været af en sådan karakter, at dette ikke var relevant.

Såfremt der fremover fremkommer korrespondance af vigtig karakter vil de enkel te medlemmer modtage kopi eller blive kontaktet af formanden.

Ligeledes har formanden fra advokat Svend Å. Pedersen modtaget ordensreglement fra udstykningen "Teglmarken" i Viborg med henblik på senere udfærdigelse af reglement for "Frugtparken". Herom senere under punkt 5.

Ad punkt 3. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen

Formanden havde skitseret udkast til forretningsorden. De enkelte punkter fik følgende udformning:

l. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen ved første ordinære møde.

2. Fast mødeinterval, een gang i kvartalet - derudover efter behov. Fast møde i månederne - februar - maj - august - november.

3. Formanden indkalder sædvanligvis til møde. Der kan dog indkaldes til ekstraordinære møder af et hvert bestyrelsesmedlem . Dagsorden udsendes senest 8 dage før mødet. Evt. korrespondance eller bilag som skal behandles vedlægges den udsendte dagsorden.

4. Beslutninger træffes i vides muligt omfang efter sagsbehandling i bestyrelsen ellers efter stemmeflertal.

5. Der udfærdiges og udsendes referat efter hvert bestyrelsesmøde, hvilket svarer til den førte forhandlingsprotokol.

6. Den af formanden udfærdigede årsberetning fremlægges til bestyrelsens godkendelse før generalforsamlinlgen.

7. Det er under iagttagelse af tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmerne forbudt at udtale sig til trediemand om sager som ikke er færdigbehandlet eller afsluttet.

8. Ligeledes må det enkelte medlem respektere en inhabilitetssituation.

9. Forretningsordenen gennemgås efter hver generalforsamling og revideres efter flertalsbeslutning i bestyrelsen.

Ad. punkt 4. Advokatens oplæg til indhentelse af responsum.

Formanden gennemgik udkast til advokatens oplæg stilet til Århus Universitets juridiske fakultet med tilhørende bilag. Oplægget kunne godkendes af bestyrelsen med undtagelse af Henning Houkjær.

Henning Houkjær udtrykte ønske om, at henvendelsen ligeledes kom til at indeholde en forespørgsel om det ville have været en processuel fordel at undlade at stifte grundejerforeningen.
Der udspandt sig herefter en diskussion med Henning Houkjær og samtlige andre bestyrelsesmedlemmer, idet disse fandt Houkjærs ønske for irrelevant da grundejerforeningen var en realitet.
Houkjær anførte på direkte forespørgsel, at han repræsenterede den minoritet som ved den stiftende generalforsamling var imod stiftelsen af grundejerforeningen.
Der blev fra de øvrige medlemmers side udtrykt nogen utryhed ved at et medlem af bestyrelsen havde denne holdning.
Konklusionen blev imidlertid, at formanden skulle kontakte foreningens advokat med henblik på responsum også f.sv. angår dette punkt.
Ligeledes enedes man om, at afvente miljøministeriets afgørelse før henvendelsen til Århus Universitet sendes.

Ad. punkt 5. Oplæg til ordensreglement

Kopi af Teglmarkens reglement udsendes til de enkelte medlemmer og behandles ved næste møde.

Ad punkt 6. Medlemskabet af Parcelhusejernes Landsforening behandles ved et senere møde. Formanden er medlem.

Ad. punkt 7. Kontingensopkrævning samt gennemgang af vedtægter.

De enkelte medlemmer gennemgår vedtægterne. Eventuelle indsigelser gives inden den 21.8.198o.
Herefter trykkes det færdige vedtægtsudkast og tilstilles Skive Kommune.
Kontingentopkrævning

Kassereren har oprettet postgirokonto og fremlagde åbnings- samt fuldmagtsformularer til underskrift af formand og næstformand.

Opkrævningsproceduren blev fastlagt - der udsendes girokort påført navn og adresse samt indbetaler-nr. Der foretages kvartalsvis opkrævning.

Sammen med udsendelse af opkrævning l. gang sendes følgebrev som kan indeholde forskelligt af orienlterende art.

Der oprettes ligeledes en bankkonto, hvor det søges at opnå størst mulig forrentning.

Ad. punkt 8. Evt. henvendelse til Skive Kommune vedrørende vedligeholdelse af området indtil skæringsdato for overtagelse.

Bestyrelsen vedtog via formanden, at rette henvendelse til kommunen vedrørende områdets mildest talt dårlige vedligeholdelsesstand f. sv. angår grønne områder og stier, kantstene, rabatter m.v.
Ligeledes skal ukrudtsforekomsterne på ubebyggede grunde som bebyggede ubeboede ejendomme påtales overfor de respektive ejere.


Endvidere skal ejendommen Nøddevej 27, som netop er overtaget af Kreditforeningen på tvangsauktion tages i nærmere øjesyn, f. sv. angår en ikke færdiggjort garage som er delvis opført; men ikke i overensstemmelse med den givne byggetilladelse. Der rettes henvendelse til Teknisk Forvaltning.
På samme ejendom henstår på boligvejen en uindregistreret personbil som søges fjernet ved henvendelse til politiet.

Mødet hævet.
For referat:   Preben Poulsen.