Referat fra generalforsamlingen 1981

samt Ekstraordinær generalforsamling.....

Generalforsamling den 26.3.-1981.

Formanden, Ole K. Dahlgård bød velkommen til de fremmødte medlemmer og gik straks over til dagsordenens punkt 1., nemlig valg af dirigent.

Bestyrelsens forslag af advokat Lars Koop som dirigent gav ikke anledning til modkandidater, hvorfor Lars Koop kunne overlades dirigenthvervet. 

Efter at dirigenten havde konstateret og redegjort for generalforsamlingens lovlige indvarsel i henhold til vedtægterne overlod han ordet til formanden med sigte på dagsordenens punkt 2, Bestyrelsens beretning.

Formanden redegjorde på fyldig vis for handlingsforløbet af sagen mod Skive Kommune med hensyn til overtagelse af de private sti- og vejarealer. Korrespondancen i sagen blev gennemgået bilag for bilag så medlemmerne kunne få et klart overblik over den rent tidemæssige forløbsfaktor. Derefter oplæste Ole K. Dahlgård professor Nørgårds responsum så de fremmødte medlemmer kunne danne sig et indtryk af, hvorledes grundejerforeningens situation er med hensyn til evt. at føre sagen videre. 
Formanden konkluderede derefter på bestyrelsens vegne, at grundejerforeningen stod svagt såfremt generalforsamlingen måtte beslutte sig for at arbejde videre med et sagsanlæg - som det fremgår af professorens konklusion er der kun et punkt som ville have vægt, nemlig at en bestemt advokat i byen som har haft kontakt med kommunens tekniske forvaltning i en konkret handel, kunne vidne således, at man helt klart kunne afdække med hvem han havde talt og hvornår. Desværre har den pågældende advokat ingen notater angående denne samtale. 

Herefter orienterede formanden om den vedtagne forretningsorden for bestyrelsen og i øvrigt om bestyrelsens arbejde i den forløbne tid . 

Et brevangående etablering af bump på Brombærvejs stamvej var behandlet og videresendt til teknisk forvaltning med anbefaling. Svaret fra forvaltningen var imidlertid nej og der henvistes til en tidligere behandling af en sådan henvendelse fra Nøddevej. 

Ole Dahlgård referede herefter førte samtaler med stadsingeniøren i relation til overtagelse af området.

Da det er i beboernes interesse, at området overtages i forholdsvis fejlfri stand, henstillede formanden indtrængende til de interesserede, at man skriftlig meddeler bestyrelsen hvor og hvori der forefindes fejl og mangler.

Bestyrelsens beretning blev herefter overgivet til debat. 

Et spørgsmål ang. ordensreglement blev henvist til dagsordenens punkt 4. 

En beboer konkluderede efter at have lyttet til formandens beretning, at man ganske givet ikke havde nogen mulighed for at vinde en retssag mod kommunen. 

Beretningen blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gav herefter ordet til grundejerforeningens kasserer, Kr. Rønnebæk med henblik på dagsordenens punkt 3. REGNSKAB .

Kassereren redegjorde for sin tilrettelægning af regnskabet, oprettelsen af girokonto og bankkonto samt inkasseringsproceduren herunder også inkassoproceduren. 
Herefter gennemgik kassereren det revisionspåtegnede og i forvejen udsendte regnskab punkt for punkt.

Regnskabet blev herefter af dirigenten sat til debat og afstemning.

Et spørgsmål lød "hvorfor kun 6 restanter til incasso", når der er nogle flere der ikke har betalt". Kr. Rønnebæk kunne hertil svare, at de resterende dækkede over ejerskifter.

Et andet spørgsmål lød 'hvad koster en incassosag". Kr. Rønnebæk svarede "det kan de implicerede besvare".

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden i relation til punkt 4 på dagsordenen Indkomne forslag .

Ole Dahlgård orienterede om det udsendte forslag til ordensreglement og redegjorde for hvorledes bestyrelsen havde udarbejdet dette og pointerede at det var et forslag som naturligvis kunne ændres.

Et spørgsmål til formanden om hvorledes grundejerforeningen ville håndhæve ordensreglementet og behandle evt. afvigelser fra dette blev meget utvetydigt besvaret af Ole Dahlgård, således at forstå at man sandelig ikke regnede med at det ville blive nødvendigt at spille lokalt privat politi, men at såfremt at overtrædelserne var gentagne og grove, f.eks. parkering af store lastvogne på boligvejene ol., kunne det blive nødvendigt at lade det almindelige politi tage affære. 

Et spørgsmål angående løsgående katte i relation til ordensreglementets bestemmelse om hunde, blev klart belyst af formanden, som redegjorde for den væsentlige forskel i juridisk forstand. 

Forslaget med placering af containere blev debatteret ret kraftigt og da man tilsyneladende var ret uenige med hensyn til det relevante i, at der automatisk skulle sættes containere op, blev dette forslag sat til afstemning. Forslaget faldt og vil blive slettet af ordensreglementet. 

En kritik af forslaget angående 2 gange årlig fejning fandt ikke gehør og blev ikke sat til afstemning. 

En ny grundejer orienterede om gode erfaringer med lignende vedtægter, i form af et ordensreglement. 

Dirigenten satte herefter vedtagelsen af ordensreglementet til afstemning. Disse blev enstemmigt vedtaget med undtagelse af den ændring som før nævnt. 

Formanden måtte herefter med beklagelse konstatere, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til vedtagelse af vedtægtsændringer, idet man måtte konstatere, at ikke mindst halvdelen af medlemmerne var mødt. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kræver således en ekstraordinær generalforsamling og kan vedtages her ved simpelt stemmeflertal. Af hensyn til de fremmødte vil man gerne fremsætte de ønskede vedtægtsændringer til afstemning for at prøve om disse falder i beboernes smag. 

Bestyrelsen vil gerne foreslå en ændring af § 11 - ... 1/2 delen ... ændres til 1/4. 

§ 5, stk. 2 ændres til: Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. For eventuelle restancer til foreningen hæfter den til enhver tid værende ejer af ejendommen. 

§ 6. stk. 5 ændres til: I øvrigt betaler hvert medlem for hver grund, han ejer, et kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentet, der fastsættes af den ordinære generalforsamling, forfalder halvårsvis, for 1. halvår den 1.5. og for andet halvår den 1.11. 

De fremsatte forslag kunne vedtages enstemmigt. 

Dirigenten overlod herefter ordet til Klavs Johannsen med henblik på dagsordenens punkt 5. Budget og fastsættelse af kontingent.

Klavs Johannsen orienterede om de indhentede overslag fra tre sider, to entreprenør- og vejbelægningsfirmaer samt Skive Kommune. Overslagene omfattede asfaltbelægning, opretning af vej- og sti arealer, snerydning, fejning, rensning af regnbrønde, ukrudtbekæmpelse, renholdelse- og vedligeholdelse af grønne områder, beplantning m.v. 

Nærstformanden fremsatte herefter bestyrelsens kontingentforslag kr. 600,- for det kommende år.

En enkelt beboer syntes at det var en bedre ide at låne sig frem når tid var - der ville formentlig gå et stykke tid før vejene trængte til ny tæppebelægning.

Formanden besvarede dette spørgsmål "det må være rimeligt og fornuftigt at betale langs ad vejen mens man beboer og benytter området". Alle øvrige syntes enige heri.

Et andet spørgsmål gik på de ubebyggede grunde, hvor byggeri blev påbegyndt efter overtagelsen af området. Hvem skulle betale for evt. ødelæggelser af veje, kantsten m.v. Hertil kunne formanden klart svare, at skete sådanne skader var disse for den pågældende bygherres regning og risiko. 

En grundejer havde et spørgsmål med hensyn til stiarealet som går fra den øvre del af Nøddevej mod Resen Skole og som er grusbelagt for et stykke. 
Klavs Johannsen svarede hertil, at denne sti var offentlig og skulle ikke overtages, men at han havde forelagt problemet for teknisk forvaltning som var "venlig" stemt og såfremt der blev penge til en asfaltering ville dette måske finde sted. 

En beboer fandt prisen for asfaltering for usandsynlig stor.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gik herefter over til punkt 6 på dagsordenen Valg af formand, idet han kunne oplyse, at Ole Dahlgård var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. O.D. herefter valgt uden afstemning.

Punkt 7 Valg af kasserer . Kr. Rønnebæk var villig til genvalg - ingen modkandidater - Kr. Rønnebæk genvalgt uden afstemning.

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Klavs Johannsen og Preben Poulsen villig til genvalg.
Ingen modkandidater - genvalg uden afstemning - ligeledes for suppleanterne Karen Eriksson og Mogens Ojen. I stedet for Henning Houkjær Som ikke ønskede genvalg blev Tom Broch Kirsebærvej 60 foreslået - ingen modkandidat - Tom Broch indtræder i bestyrelsen.

Punkt 9. Valg af revisor.

A. P. Dyhrberg var villig til genvalg - ingen modkandidat - genvalgt uden afstemning.

Punkt 10. Valg af revisorsuppleant.

Genvalg uden afstemning af Mogens Bols.

Efter disse valg blev dagsordenens punkt 11. Fastsættelse af max. kassebeholdning hos kasserer samt aflønning af samme sat til afstemning. Bestyrelsen fremsatte følgende forslag, Max. kassebeholdning kr. 500,- . Honorar kr. 2.000,- pr. kvartal. 

Ingen indvendinger fra forsamlingen - Forslaget enstemmigt vedtaget.

Punkt 12. Eventuelt.

Et medlem begyndte straks at besvære sig over områdets almene dårlige tilstand, det rindende vand, de sumpede anlæg, de vippende fliser o.l. Formanden bad endnu engang om skriftlige henvendelser pegende på de helt konkrete dårlige steder, således at arbejdet lettes for grundejerforeningen ved en senere overtagelsesforretning. 

Et medlem henstillede til, at man fremover skulle sørge for, at ikke den samlede bestyrelse var på valg, det kunne få uheldige følger for en evt. ny bestyrelse, men at f.eks. 2 medlemmer var på valg af gangen. 

Kr. Rønnebæk kunne oplyse, at de medlemmer som havde betalt for etablering af bump ville modtage penge tilbage i løbet af få dage. De manglende bump ville blive påbegyndt snarest. 

En grundejer fra Brombærvej henstillede til, at man i de mange brændeovne og fyr kun brugte tørt træ og helst kun træ, "det kan være en ubehagelig oplevelse at trække frisk luft om aftenen." 

Et spørgsmål om ødelæggende overfladevand fra de højere beliggende grunde kan ikke umiddelbart være en sag for grundejerforeningen, men sikkert et juridisk spørgsmål.

Da spørgelysten herefter var udtømt kunne formanden afslutte med tak for god ro og orden samt for godt samarbejde i bestyrelsen i det forløbne år.

Ligeledes et velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Tom Broch.

Mødet herefter hævet kl. 1000.

Undertegnede bestyrelse samt dirigent tiltræder herved nærværende referat:

for ref:    PP.

Ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag, den 10.6.81 kl. 1930.
Resen Skole.

Bestyrelsen fuldtallig.
Fremmøde i alt 22 grundejere.

Dagsorden: Ændring af vedtægter.

Formanden bød velkommen og redegjorde kort for nødvendigheden af denne ekstraordinære generalforsamling, nemlig at kunne vedtage eller forkaste de af den ordinære generalforsamling vedtagne ændringer. Formanden gennemgik herefter de enkelte §'er stk. for stk. De fremmødte havde enkelte spørgsmål til nogle af ændringerne men ingen af disse gav anledning til debat. 
Herefter foretoges afstemningen § for §. De enkelte ændringer blev enstemmigt vedtaget. Formanden kunne nu konstatere at grundejerforeningens vedtægter var lovformeligt vedtaget og der ville blive udsendt et ændringsblad vedrørende de aktuelle ændringer. Den ekstraordinære generalforsamling var herefter afsluttet iflg. dagsordenen, men såfremt der var nogle af de fremmødte der havde noget på hjerte var der naturligvis lejlighed nu! Det var der! "Bump, stier, grønne områder, ukrudt, parkerede biler m.v.mv. Referat udelades, men en del "usorteret" pladder. (red.).
Beboerne blev endnu engang opfordret til at indrapportere, fejl og mangler til bestyrelsen.
Mødet hævet.