Referat fra generalforsamlingen 1982

Tid: 30.03.82 kl. 19:30

Der blev budt velkommen til de 58 fremmødte medlemmer af formanden, hvorefter man gik over til dagsordenens punkt 1.  - Valg af dirigent .

Bestyrelsen havde foreslået Lars Koop, som jo bestred dette job udmærket forrige år, og ingen lod til at gøre indvendinger mod dette - Lars Koop valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. vedtægterne, og overlod derefter ordet til formanden med sigte på dagsordenens punkt 2. Bestyrelsens beretning.

Ole Kliem Dahlgård orienterede om forhandlingsforløbet med Skive kommune ang. overtagelse af området, og om bestyrelsens rundtur med repr. for teknisk forvaltning den 061081. Han takkede for de klager der var indkommet ang. overtagelsen, og håbede at sagen var afklaret inden Sct. Hans, på trods af gentagne henvendelser til kommunen uden respons.
Formanden mindede om den enkelte grundejers vedligeholdelsespligt ud for eget matr. nr. (glatførebekæmpelse, fejning, etc.) og beklagede at mange smed deres affald på de ubebyggede grunde i området.
Løsgående hunde - ulovligt parkerede lastbiler og busser var en stadigt tilbagevendende klage, og bestyrelsens tålmodighed var
snart ved at slippe op - pointerede formanden - næste gang blev det en politianmeldelse.
Derefter sluttede OKD sin beretning, og takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Dirigenten takkede formanden for beretningen, og overgav den til debat.
K.H. Nøddevej 44: spørgsmål ang. vedligeholdelse af kommunens ubebyggede grunde på Nøddevej.
OKD: Ramskov har lovet at alle grundene i området bliver sprøjtet og holdt.
Beretningen blev herefter sat til afstemning, og blev enstemmig vedtaget.

Herefter fik foreningens kasserer Kristian Rønnebæk ordet med henblik på dagsordenens punkt 3. Regnskab.

Kassereren understregede i sin beretning, at det var "et godt år" for grundejerforeningen, hvad indtægter angik, men at det jo havde sin naturlige årsag.
Endvidere gennemgik K.R. det af revisor A.P. Dyhrberg renskrevne regnskab.
Regnskabet blev herefter sat til debat og afstemning.

J.D. Kirsebærvej 54: sp. ang. ejerskifte og gæld fra tidligere ejer.
K.R.: Kontingent til grundejerforeningen på hviler den til enhver tid værende ejer - også gæld fra tidligere ejer.
K.H. Nøddevej 44: sp. ang. renteindtægter.
K.R.: Der er købt obligationer for dem i marts 82.
A.O.: sp. ang. nyanskaffelser til de grønne områder.
O .K.D.: Da der er en del usikkerhed ang. budgettet, bør vi vente til vi har prøvet at "stå på egne ben".

Da spørgelysten efterhånden var udtømt, sluttede Kristian Rønnebæk af med en påmindelse til den enkelte grundejer om at melde ejerskifte til ham, og regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Lars Koop gav så ordet til formanden i relation til punkt 4. på dagsordenen, nemlig indkomne forslag .
Da der åbenbart ikke var indkommet nogen forslag fra medlemmerne, fremlagde OKD bestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 12:
Formand + kasserer er på valg på skift af hinanden hvert 2. år.
Formand + 2 best. medlemmer på lige år.
Kasserer + 1 best. medlem på ulige år.
Forslaget blev uden kommentarer enstemmigt vedtaget.
Da forsamlingen ikke var beslutningsdygtig iflg. vedtægtens § 11, ville bestyrelsen indkalde til extraordinær generalforsamling for med simpelt stemmeflertal at vedtage ændringen i § 12 og tage § 11 op til revision.
Dirigenten overlod herefter ordet til kassereren med henblik på dagsordenens punkt 5. Budget og fastlæggelse af kontingent.
K.R. kunne oplyse, at grundlaget med hensyn til budgettet var uændret.
Slidlaget som vel må forventes at skulle fornyes om ca. 10 år,
ville koste - - - 250,-/år/hustand
regnvandsbrønde - - - 25,-/år/hustand
snerydning - - - 0 - 200,-/år/hustand
ukrudtsbekæmpelse - - - 75,-/år/hustand
grønne områder - - - 200,-/år/hustand
ialt ca. 500kr.

Dette var 1980 priser, og med en årlig inflation på 10%, ville det fastsatte kontingent på nu 600,- ikke slå helt fejl.
En beboer på Hybenvej 24, mente at vi efterhånden var blevet halv-millionærer, og hvad skulle vi bruge de ophobede penge til.
K.R: Vedligeholdelsen koster om 10 år mange penge, og det er jo rart at have lidt på bogen til at stå imod med.
PEN. Kirsebærvej 74 mente at det var farligt at have for mange penge stående, de kunne jo gå hen og blive skattepligtige.
KR: Det tager vi op ved evt. lovændring.
AO. Nøddevej 36: Hvis lov kommer - brug pengene til vedligeholdelse og nyanskaffelser. Punkt 5. blev herefter enstemmigt vedtaget.

Dirigenten gik herefter over til punkt 6 på dagsordenen Valg af formand , idet han kunne oplyse, at Ole Dahlgård var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. OKD. herefter valgt.

Punkt 7 Valg af kasserer . Kristian Rønnebæk var villig til genvalg - ingen modkandidater - KR. genvalgt.

Punkt 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppl .
Klavs Johannsen og Tom Broch villig til genvalg - genvalg - Karen Erikson suppl. - genvalgt.
I stedet for Preben Poulsen, som ikke ønskede genvalg p. g. a. forflyttelse til Kolding, blev Tommy O. Kristensen Hybenvej 64. tlf.
526734 foreslået - ingen modkandidater - T.O.K. indtræder i bestyrelsen.

Punkt 9 Valg af revisor .
A.P. Dyhrberg var villig til genvalg - ingen modkandidat - genvalgt - uden afstemning.

Punkt 10. Valg af revisorsuppleant .
Mogens Bols er rejst fra området - Poul Erik Nielsen Kirsebærvej 78 foreslået - ingen modkandidater - PEN valgt.

Efter disse valg blev dagsordenens punkt 11. FastsætteIse af max. kassebeholdning hos kasserer samt aflønning af samme sat til afstemning.
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag lig forrige år: Max. kassebeholdning kr. 500, Honorar kr. 2000,- pr. kvartal.

Ingen indvendinger fra forsamlingen - forslaget enstemmigt vedtaget.

Punkt 12. Eventuelt.
Et medlem havde en forespørgsel om et evt. indkøbscenter i Resen Vest. Formanden svarede hertil, at der havde været en markedsundersøgelse på området, men den viste sig at det ikke var rentabelt, og desuden har vi jo Poul Juhl tilføjede O.D..
Containerdebatten gik igen i år ret kraftigt, bl.a. med hensyn til placering af disse, og formanden svarede hertil, at bestyrelsen ville tage det op på et bestyrelsesmøde for at finde en idealløsning.
Bumpene voldte endnu besværligheder for en del medlemmer, og til dette svarede OKD, at kommunen havde lovet dem færdige her i foråret.
Et par beboere fra Brombærvej foreslog, at de 2 grunde der af kommunens inddrages og laves om til boldbane, da de har langt til grønne områder. Ing. Laursen har under rundturen i efteråret sagt, at komm. grunde i området der ikke er bebygget, kan bruges til fælles gøremål citerede formanden.
På et spørgsmålom grundejerforeningen havde interesse i at komme med i kabel-tv via antenneforeningen, svarede OKD, at bestyrelsen havde drøftet sagen i forventning om, at den ville blive rejst på dette møde, men at der åbenbart ikke var større interesse far sagen.
Vi vil gerne være et bindeled, hvis nogle grundejere skulle ønske det. Men - vi vil ikke bruge grundejernes penge på det projekt sluttede Ole Dahlgård.

Da der ikke lod til at være flere spørgsmål, kunne formanden afslutte med tak for god ro og orden, samt tak til Preben Poulsen for hans arbejde i bestyrelsen - ligeledes et velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Tommy Kristensen.
Mødet blev herefter hævet kl. ca. 10.00 ,

Undertegnede bestyrelse samt dirigent tiltræder herved nærværende referat:

for ref.
tlb.

BEM: Den ekstraordinær generalforsamling, som ovenfor anført, blev afholdt året efter (1983), umiddelbart før den ordinær generalforsamling.