Referat fra generalforsamlinger året 1983

1: Referat af ekstraordinær og ordinær generalforsamling, tirsdag den 22. marts kl. 19.15 (ekstraord.) - 19.30 (ord) 1983.

2: Referat af extraordinær generalforsamling: "Grønne områder ", tirsdag den 17 maj 1983 p å Resen skole.

Referat af ekstraordinær og ordinær generalforsamling, tirsdag den 22. marts kl. 19.15 (ex.ord.) - 19.30 (ord) 1983.

Formanden, Ole Kliem Dahlgaard bød velkommen til de ca. femti fremmødte medlemmer, og redegjorde kort for nødvendigheden af denne eksstraord. generalforsamling, ifølge udsendte dagsorden.
Han gik herefter over til dagsordenens pkt. 1 , nemlig valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog Lars Koop som jo bestred dette job udmærket sidste år. Ingen modkandidater - Lars Koop kunne overlades dirigenterhvervet.
Efter at dirigenten havde konstateret at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, gik man over til afstemning om forslag til ændringer af vedtægtens § 12 stk. 3. - forslaget enstemmigt vedtaget.
En kort røgepause til kl. 1930, og så kunne formanden byde velkommen til den ordinære generalfors., hvor han straks gik over til dagsordenens pkt. 2 . Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden redegjorde for forhandlingsforløbet med Skive kommune angående overtagelsesforretningen, og herunder gennemgang af området med ditto i efteråret. De sidste småting er ved at blive lavet færdigt, og formelt nar vi overtaget pr. 1/1-83, så der var efterhånden kun skødeskrivning tilbage oplyste formanden. Endvidere kom han ind på de ubebyggede grunde, og kunne her oplyse at der blev skrevet til de respektive ejere, m.h.t. vedligeholdelse, herunder ERNITO, som jo stadig har vedligeholdelsespligt. 
Angående kartoffeltrekanten - Visit Vistisen har forhandlet med komm. og de fire grundejere, som skulle skrive under på videre vedligeh., da den ellers overgår til Grundejerforeningen til beplantelse.
Om de kære lastbiler, kunne formanden oplyse, at hvert enkelt tilfælde blev indberettet til kommunen, som så ville kontakte myndighederne for borteliminering af fremmedlegemerne..

Sommer/vintervedligeh. Vi arbejder med en løsning, og skal til at forhandle med entrepenører nu vedr. sommervedl. Vinter-vedligeholdelsen kører som den plejer af kommunen, bare at vi betaler for denne ydelse.
Til sidst orienterede formanden om bogbussens ankomst, oprettelse af en ansvarsforsikring, og forhandlinger med komm. om en bedre bybusplanlægning, samt problemer vedr. ejerskifte contra kontingentopkrævning, da vi ikke får meddelelse herom, trods udsendte breve til mæglere og advokater.
Ole Dahlgaard afsluttede beretningen med at takke medlemmerne for medvirken til at opbygge et godt kvarter, samt en tak til kommunen, bestyrelsen og revisoren for godt samarbejde det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev herefter overgivet til debat.

medl ? : Hvem er bestyrelsesmedlemmer - vedtægter.
OKD : Der bliver trykt nye vedtægter, og en seddel med resp. navne bliver sendt ud.
medl.? : Nye tilflyttere får en kedelig velkomst m.h.t. kontingentopkrævning -rykker.
KR. : Vi holder øje med handeler/tvangsauktioner i avisen.
medl.? : De bump som grunejerfor. selv har foranlediget er ikke rettet - de er til store gener.
OKD : Vi tager problemet op med Laursen.
medl.? : Det første busstoppested på Frugtparken ved Furvej er til stor gene.
OKD : Det bliver påtalt over for kommunen.

Spørgsmål '.re'i rørende varevogne glarmesterbiler -motorsave/klippere - (støj) og hastighedsbegrænsninger på stamvejene svarede formanden, at vi skal jo være her allesammen - vis hensyn. Bertningen blev herefter sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget .

Dirigenten gav herefter ordet til Kristiean Rønnebæk med henblik på dagsordenens pkt. 3. Regnskab .

Kristian Rønnebæk redegjorde for sin tilrettelægning og investering af foreningens midler, og regnskabet blev herefter sat til debat og afstemning.

medl? : Hvad er det for nogle obligationer.
KR: Grundejerforeningens kasserer redegjorde på fyldig vis for dette spørgsmål; hvorefter der var afstemning - vedtaget.

Dagsordenens punkt 4. Rettidigt indkomne forslag , kunne let overskues, for der var nemlig kun et - bestyrelsens forsl. om opstilling af sandkasser til glatførebekæmpelse i området, til en pris af ca. 35.000kr.
Forslaget faldt med stort flertal imod.

Kristian Rønnebæk fik ordet med henblik på dagsordenens pkt. 5. Budget og fastsættelse af kontingent . K.R. kunne oplyse, at grundlaget m.h.t. budgettet var uændret, men at bestyrelsen havde et forslag liggende om kontingentnedsættelse fra de nuværende kr. 600.- til kr. 500.-
Ingen stemte imod..

Dirigenten gik herefter over til pkt. 6 på dagsordenen, Valg af formand , idet han kunne oplyse, at OKD var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag - Ole genvalgt.

Pkt. 7 valg af kasserer . Kristian Rønnebæk villig til genvalg - ingen modkandidater - KR. genvalgt.

Pkt. 8 valg af bestyrelsesmedlemmer og suppl. Klavs Johannsen, Tom Broch og Tommy Kristensen var villig til genvalg - KJ, TB, TK - genvalgt, Karen Erikson - Mogens Ojen genvalgt som suppl.

Pkt. 9 valg af revisor.
A.P. Dyhrberg var villig til genvalg - ingen modkandiater - AP genvalgt.

Pkt. 10 valg af revisorsuppl.
Poul Erik Nielsen villig til genvalg - ingen modkand. - genvalgt.

Efter disse genvalg, blev dagsordenens pkt. 11 fastsættelse af max. kassebeholdning hos kasserer samt aflønning af samme sat til afstemning. Max. kassebeholdning kr. 500.- Honorar kr. 8.000 pro anno. Forslaget vedtaget.

Pkt. 12 eventuelt.
På et spørgsmål ang. fritidsaktiviteter på de grønne områder (fodboldmål), og andre sociale foranstaltninger for børnene, svarede formanden: De mennesker som er interesseret, bedes indsende forslag inden den 15/3-83, så vi kan nå at indkalde til en evt. extraordinær generalforsamling inden ferie.
Da spørgelysten efterhånden var udtømt, kunne formanden afslutte med tak for god ro og orden.

Undertegnede bestyrelse, samt dirigent tiltræder herved nærværende ref.

Der sås ingen underskriver af referatet.

Referat af extraordinær generalforsamling: "Grønne områder ", tirsdag den 17 maj 1983 på Resen skole.

Bestyrelsen fuldtallig, 76 medlemmer var fremmødt.

Dagsorden:
l. Valg af dirigent.
2. Gennemgang af indkomne forslag.
3. På grundlag af debat: Opstilling af prioritering for udnyttelse af grønne områder.
4. Forslag til udvalgets opgaver og beføjelser.
5. Fastsættelse af max. udgifter i 83.
6. Nedsættelse af udvalg.

l . Lars Koop blev valgt uden kommentarer, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, samt at mindst 1/4 af foreningens
medlemmer var fremmødt, - vi var beslutningsdygtige.

2 . Formanden indledte med at fortælle at forslaget om evt. Dyrepark, jfr. udsendte indkaldelse, var trukket tilbage. Der skulle være mindst 100 % opbakning fra medlemmerne, og det var urealistisk.
Herefter gennemgik Ole K. Dahlgaard de 4 andre forslag der var indkommet, som i store træk havde samme fællesnævner, nemlig noget for børnene samt lidt miljø for de voksne.
De fremmødte interessenter var således motiveret til at præsentere netop deres forslag, og der var åbenbart kun een gruppe som ville det, nemlig forslag nummer fire's medlemmer, - Poul Erik Nielsen og Mogens Ojen fik ordet - i duet og ved hjælp af projektor og kort over de grønne områder.
Det var et veltilrettelagt forslag De fremturede med, hvor der b. la. indgik beplantning af ca. 400 frugttræer (Frugtparken) og ca. 250 buske til en ansl. pris af ca. 22.500.-
Jordarbejder og anlæg, hvor kommunens afdeling for dette var velvilligt indstillet med hjælp, kostede ca, 15.000.-
Mål og redskaber, ca. 15.000.-, og uforudsete udgifter var sat til 7.500. ialt ca. 60.000.-
Anlægstid: Ca. 1 år fra d.d. 1. prioritet: mål og redskaber - beplantning til efteråret.

3. Debatten gik efter dette indlæg livligt, hvor der b.la. fremkom spørgsmål som disse:

medl: Der bliver taget for lidt hensyn til børn fra Brombærvej, - de føler sig svigtet ?
okd: Friarealet mellem Citronvej og Brombærvej er endnu ej afklaret, - Daginstitutionens legeplads åbnes for off.
medl: Har i tænkt på hvad det koster at vedligeholde de nye områder - besværligheder med græsslåning ?
pen: Det er der taget højde for - små plænetraktorer o.s.v.
medl: Hvad med æblerov ?
pen: Det kan simpelthen ikke lade sig gøre -(400 træer! )
Foruden ovennævnte spørgsmål, kom der mange andre gode og relevante spørgsmål samt en del usorteret pladder, som blev besvaret på god og fyldig vis af bestyrelsen og udvalget.
Efter debatten gik man over til afstemning om forslag nr. 4, -vedtaget med tre stemmer imod.

4. Forslag til udvalgets opgaver og beføjelser .
l. Sørge for indhentning af tilbud på diverse materialer.
2. Sørge for etablering.
3. Sørge for opsyn og vedligeholdelse.
4. Påtænkte udgifter skal holdes indenfor den af generalforsamlingen besluttede rammebevillingt og inden bindende bestilling afgives, skal tilbudene forelægges kassereren, som underretter bestyrelsen og sørger for betaling af diverse regninger.
Forslaget blev vedtaget.

5. Fastsættelse af max. beløb for 83 .
Her kom to forslag, nemlig: l. Det deles op i 2 regnskabsårt 83 - 84, 47.100.- i 83 og resten op til 90.000.- i 84. 2. 75.000.- i 83, og 15.000.- i 84. Forslag nr. 2 blev vedtaget.

6. Nedsættelse af udvalg.
Bestyrelsen havde fremsat et forslag til et 7-mandsudvalg, som blev forkastet til fordel for et 11-mandsudvalg, der blev fremsat af Mogens Ojen og P.E. Nielsen.

Udvalget kom til at se således ud:
l. Ole Frederiksen, Druevej 2.
2. Mogens Ojen, Kirsebærvej 8.
3. Ulla Brandstrupt, Hybenvej 12.
4. Elin Koop, Nøddevej 7.
5. Poul Erik Nielsen, Kirsebærvej 74.
6. Lisbeth Rønnebæk, Nøddevej 8.
7. Pia Mortensen, Hybenvej 30.
8. Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7.
9. John Jakobsen, Nøddevej 14.
l0. Bodil Overgaard, Hybenvej 15.
11. Birgit Villadsen, Druevej 8.

Herefter takkede formanden og dirigenten for den udviste interesse, samt ønske om godt samarbejde med det nye udvalg for de grønne områder.

O.K.D.      L.K.      K.J.
K.R.     T.L.B.     T.O.K.
/tlb 83.