Referat fra generalforsamlingen 1984

Referat af ordinær generalforsamling tirs. den 270384 kl. 19:30

Dagsorden:

l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflægning af regnskab.
4. Fremlæggelse af budget, og fastsættelse af kont.
5. Rettidigt indkomne forslag.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af/bestyrelsesmedlem
8. Valg af 2 supp .
9. Valg af revisor + suppl.
10. Fastsættelse af max. kassebeholdning.
11. Eventuelt.

ad. pkt. l. Formanden, Ole Kliem Dahlgaard bød de 57 fremmødte medlemmer velkommen, og gik herefter over til dagsordenens pkt. l. - valg af dirigent - bestyrelsens forslag var Lars Koop - ingen modkandidater - genvalg.
Lars Koop konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iflg. vedtægterne, og overlod herefter ordet til formanden, med sigte på dagsordenens pkt.2.

ad. pkt. 2. O.K.D. kunne oplyse at endelig overtagelse af området, - med dertil hørende skødeskrivning, var i afsluttende fase, men grundet en del "papirnusseri" og spørgsmål vedrørende storparceller var det ikke gået i hak endnu.
Endvidere beklagede bestyrelsen den dårlige vedligeholdelse af de grønne områder, som jo nok skyldtes det usædvanlig våde forår. Det ville der blive rådet bod på i år, i form af en bedre løsning, såsom sprøjtning.
Indretningen af de grønne områder var næsten fuldført, uden overskridelse af det fastlagte budget, og OKD. takkede på bestyrelsens vegne for godt arbejde i den "grønne gruppe".
Formanden poienterede endnu engang kraftigt, at de grønne områder ej var til henkastning af affald!
Lastvogns-P. - her kunne man generelt sige, at det var ophørt siden skive kommune havde indgivet politianmeldelse mod synderne.
Bustider: - kommunen ville være behjælpelige med fastlæggelse af tidspunkter ved næste udgivne køreplan.
Skive kommunes varmeplan. - Formanden kunne her oplyse, at vi ikke slipper for en af de alternative opvarmningsformer, så som naturgas og fjernvarme.
Stianlæg ved Brombærvej. - Stien bag ved Brombærvej ud mod Fuurvej skal fuldføres, og ang. den tomme grund, vil man rette henvendelse til kommunen om evt. brugsret på denne til legeplads.
Herefter sluttede formanden sin beretning og takkede grundejerne og bestyrelsen og de grønne for et godt samarbejde det forløbne år.

Dirigenten takkede for bestyrelsens beretning, og overgav den til debat.

Mogens Ojen (grønne gruppe): M.O. fortalte lidt om det store frivillige arbejde der var blevet udført, og luftede tanken om en eventuel skøjtebane.
Et medlem var utilfreds med at vi havde så mange penge i kassen, og mente at overskuddet skulle gå til kreative formål.

Et andet medlem begyndte at besvære sig over sine affaldsproblemer, - når kommer de containere? Hertil svarede OKD. "Det spørgsmål har været tag op tidligere, og forslaget faldt med et brag, vi tager det op senere når hækkene vokser.
Beretningen blev herefter sat til af stemning, og blev godkendt.

ad. pkt. .3 . Kristian Rønnebæk fik herefter ordet og understregede i sin beretning, at også dette finansår havde givet et pænt udkast fra sig. Endvidere gennemgik kassereren det af revisor A.P. Dyhrberg udsendte regnskab, som i år havde fået en speciel påtegning om det fornemme arbejde K.R. havde præsteret.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning og evt. debat.

A.O.: 100.000 i kassen uden kontingentnedsættelse ?
K.R.: specificerede budgettet ud for A.O. med hensyn til evt. prisstigninger.
A.O.: ville have f.eks. 50.000,- stående til en evt. god ide.
Kristian Rønnebæk henviste til vedtægternes § 11.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

ad. pkt. 4 . Kristian Rønnebæk fremlagde foreningens budget og kunne iøvrigt oplyse at kontingentet forblev uændret, nemlig 500.- pro anno - det balancerer mente KR.
Pkt. 4 på dagsordenen blev herefter vedtaget.

ad. pkt. 5 . Rettidigt indkomne forslag. ---ingen indkomne!

ad pkt. 6 . Dirigenten gik herefter over til punkt 6 på dagsordenent idet han kunne oplyse at Kristian Rønnebæk var villig til genvalg.
KR blev enstemmigt genvalgt.

ad pkt. 7 . I stedet for Tom L Brocht som ikke ønskede genvalg, blev Jørgen Jensen, Brombærvej 59, tlf. 526688 valgt. Mogens Ojen, Kirsebærvej og Elin Koop, Nøddevej blev derefter valgt som suppl. i henhold til dagsordenens punkt 8.

ad. pkt. 9 . A.P. Dyhrberg og Poul Erik Nielsen var villige til genvalg. - ingen modkandidater -genvalgt.

ad. pkt. 10 . Max. kassebeholdning kr. 500.- ingen kommentare - vedtaget.

ad. pkt. 11. Et medlem N. J. Knudsen, havde kontaktet et firma (Jydsk ukrudtsprøjtning) ang. et tilbud på eengangssprøjtning i de grønne områder mod "kvik" tidsler o.s.v. Midlet "Kerp" og var godkendt af miljømyndighederne. Det kostede kun 9.000,- + moms.
OKD: Vi har allerede indhentet 2 tilbud, det ene ligner NJK ' s, og det andet er dyrere men bedre m.h.t. dybdevirkning og løbende kontrol, samt garanti for at der ikke sker en afsvidning af bestående planter. Hvis vi fortsætter med behandlingerne, bliver prisen halveret de følgende år, og det vil spare vores udgifter væsentligt sluttede formanden.
Villadsen: Vedligeholdelse af området omkring frugttræerne - har man taget højde for en evt. fordyrelse af dette i budgettet.
OKD: Ja .
Et medlem havde indhentet tilbud fra en anlægsgartner vedr. vedligeh. af grønne områder - totalenterprise 66.7oo.-incl. m. 
Et andet medlem var utilfreds med at vedligeholdelsen af de grønne områder foregik uden for nomal arbejdstid (støj).
OKD: Vi ser på det.
A.O. : Motorsave! I bedes henstille til beboerne om unødig brug af disse.
OKD: Det er taget til efterretning.
Viggo Jensen: Opgravninger m.h.t. ny energi i området, og evt. efterbehandling af boligveje.
OKD: Ved etablering af fjernvarme med dertil hørende opgravninger - Skive fjernvarme betaler "lapperiet efter dette, og evt. tæppebelægning tages op til den tid.
I relation til ovenstående, orienterede formanden om kommende varmeforsyning i henhold til nyligt udsendte pjece fra S.K., og henstillede til hver enkelt at sætte sig ind i sagen.

Dermed så det ud til at spørgelysten var udtømt, og formanden sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden, samt tak til Tom Broch for hans arbejde i bestyrelsen - ligeledes et velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Jørgen Jensen.

Undertegnede bestyrelse samt dirigent tiltræder herved nærværende referat:

/tom broch 84.