Referat fra generalforsamlingen 1985

Referat af ordinær generalforsamling d. 26-3-85, Resen Skole.

Dagsorden: 
l. Valg af dirigent
2. Formandens Beretning
3. Kassererens beretning
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
8. Valg af l revisor
9. Valg af 1 revisorsuppleant
lo. Fastsættelse af max kassebeholdning hos kassereren
11. Eventuelt

ad. 1 . Ole Kliem Dahlgård bød de 95 fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter over til pkt l. - valg af dirigent. Bestyrelsen forslag, Lars Koop blev valgt uden modkandidater.
Lars Koop konstatererle at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og overlod herefter ordet til formanden, medhenblik på dagsordenens pkt. 2.

ad. 2 . OKD redegjorde for årets arbejde i bestyrelsen. Han omtalte den utilfredsstillende ukrudtssprøjtning der var I foretaget af firmaet DUBI. Endvidere omtalte han planer om at ansætte en anlægsgartner til vedligeholdelse af de grønne områder.
De grønne områder omkring Citronparken er efterhånden blevet tilendebragt, desuden har legepladsudvalget færdiggjort indretningen af legepladserne.
Formanden påtalte beboernes pligt til at slå græs på de smalle rabatter langs grundene.
Forhandlinger med Skive Kommune vedr. legeplads på Brombærvej er på nuværende tidspunkt "strandet" pga Skive Kommunes afventende holdning vedr. "Brombærvej Syd".
Herefter sluttede formanden sin beretning.

Dirigenten overgav herefter beretningen til debat.

Preben Jensen, Brombærvej: Det vil være ønskeligt, at grundejerforeningen deles i to.
Anni Lyngballe, Citronvej: Har bestyrelsen gjort sig nogle tanker vedr. legeplads ved Citronvej/Brombærvej.
OKD: Skive Kommune ønsker absolut ikke på nuværende tidspunkt, at gå ind i projekter omkring legepladser på Brombærvej.
Lis Mortensen og Anni Lyngballe, Citronvej: De såkaldte grønne områder omkring Citronvej er ikke holdt tilfredsstillende. De fremkom desuden med et forslag om at de enkelte veje selv betaler for vedligeholdelse omkring vejen.
OKD: Beboerne på Citronvej må i lighed med andre grundejere selv sørge for græsslåning af de smalle stykker mellem husene.
Anders Olesen: Skive Kommune og grundejerforeningen må ud af starthullerne og se og få sprøjtet mod ukrudtet.
Tage Kristensen, Druevej: Hvordan har forretningsgangen omkring "kartoffeltrekanten" været.
OKD: Situationen omkring "kartoffeltrekanten" er vanvittig.
Olsen, Nøddevej: Sprøjtning skal afskaffes, ansæt hellere en langtidsledig til vedligehold.

Beretningen blev herefter sat til afstemning og enstemnigt vedtaget.

ad. 3 . Kristian Rønnebæk fik herefter ordet, og redegjorde for regnskabet for 1984. Han omtalte kursregulering af obligationer og vejfonden med kr. 600.000.- til vedligeholdelse af vejene.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning, og enstemmigt vedtaget.

ad. 4 . Rettidigt indkomne forslag (se bilag 1 - 4). Bestyrelsen fremsatte et ændringsforslag til bilag 4, hvor man foreslog oprettelse af et festudvalg, hvortil den enkelte betaler et frivilligt særskilt beløb.

De indkomne forslag blev sat til behandling og afstemning.
1. Forslaget blev ikke vedtaget
2. Forslaget blev vedtaget med max. kr. 10.000.- til indkøb af legemat.
3. Under behandling af et forslag fremsat af Elin Koop, fulgte en debat vedr. ansættelse af en person til vinter- og sommervedligeholdelse.
Forslaget blev ikke vedtaget.
4. Forslaget om et festudvalg og bestyrelsens ændrinsforslag blev begge forkastet.

ad. 5 . KR fremlagde bestyrelsens forslag til budget og han kunne oplyse at bestyrelsen foreslår at kontigentet nedsættes med kr. 100.- til kr. 400.- pr år.
Niels J Kristensen foreslog uændret kontigent.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

ad. 6 . OKD ønskede ikke genvalg.
I stedet blev Jørgen Jensen, Brombærvej 59 valgt uden modkandidater.

ad. 7 . Klaus Johannsen og Tommy Kristensen ønskede ikke genvalg.
Efter afstemning blev Viggo Jensen, Brombærvej 73, Karen Marie Germann, Citronvej 97 og Tage ])amsgård, Kirsebærvej 67 valgt.
Per Jeppesen, Hybenvej 68 og Lise Lotte Mortensen, Citronvej 107 blev valgt som suppleanter.

ad. 8 . AP Dyhrberg valgt

ad. 9 . Eigil Bak valgt

ad. 10. Max kassebeholdning kr. 500.- - vedtaget.

ad. 11 . Herdis Brandhof takkede OKD for et stort arbejde for "Grundejerforeningen Frugtparken".

Undertegnede bestyrelse samt dirigent tiltræder herved nærværende referat.