Referat fra generalforsamlingen 1986

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 18. marts 1986 kl.19.30
Generalforsamlingen afholdtes på Resen Skole
Mødet blev afsluttet kl. 21.30
Der var fremmødt 45 husstande

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og faststættelse af kontingent.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af et bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Fastsættelse af maximal kassebeholdning hos kasserer.
11. Eventuelt.

ad. 1: Jørgen Jensen bød de frem velkommen og gik herefter over til pkt. 1 på dagsordenen - valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Lars Kopp, som blev valgt uden modkandidater.
Kopp konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet, jvf. rundskrivelse dateret d. 18. jan. 1986.
Herefter overlod dirigenten ordet til formanden.

ad.2: De grønne områder:
Der har været nogle indkøringsproblemer grundet nye folk i bestyrelsen, en ny gartner, samt at gartneren skulle anskaffe relevant materiel for at klare opgaven.
Bestyrelsen anbefaler at gartner Hauge fra Kjeldbjerg fortsætter og man har bl.a. konstateret, at han er meget miljøbevidst.
Bestyrelsen håber på, at nybeplantning i området fremover vil ske med mere hårdføre planter end der hidtil har været anvendt.

Nye Overtagelser af grønne områder:
Kort orientering herom.

Vedligehold af veje og stier:
Ho chi Min stien (kommunal) har bestyrelsen opfordret kommunen at asfaltere, hvilket er sket, men dog med et yderst sparsom lag af asfalt.
Stien ved Furvej bliver etableret.
Kun en enkelt har klaget over mangelfuld vintervedligehold.

Kommuneplanen:
Der er gjort indsigelser mod planen - Brombærvejbeboerne vil senere blive indkaldt til et møde ang. den ændrede plan.

Dispensationssager:
En evt. dispensation i forbindelse med byggeri vil danne præsedens - derfor har bestyrelsen ikke taget stilling i en konkret sag fra en grundejer, men har indstillet til kommunen, at deklarationen for området følges.

Naturgas:
Der vil i år blive lagt hovedledninger ud i de enkelte veje - senere vil der blive afholdt informationsmøder for de enkelte grundejeres muligheder for tilslutning.

Herefter gik man over til diskussion af formandens beretning. 

Preben Sørensen, Brombærvej 45: Spurgte om det ikke var for konsekvent at afvise en dispensation.
Formanden svarede, at man var bange for, at Teknisk Forvaltning fremover generelt ville dispensere i området.

Valther Jensen, Nøddevej 34: Kommenterede, at det var vanvittigt med cykelsti uden lys ved Frugtparkens udmunding.
Samme forespurgte, om Grundejerforeningen skal reetablere asfalten efter Naturgassens nedlægning. Hertil svarede J.J., at Naturgassen nedgraves i rabatten, og skydes under vejen.

Ole Kliem Dahlgaard, Brombærvej 51: Snerydningen i området har ikke været ringere end i andre bydele, så derfor bør protesten tilbagevises.

Kommuneplanen lagde op til butikker nærmest ved bebyggelsen, og OKD undrer over, at det nu er Naturgas m.fl., som kommer ind - Grundejerforeningen bør protestere.
Ang. dispensationer er det en grov behandling fra kommunes side - er der hjemmel for en sådan behandling i dispensationssager.
Desuden var OKD uforstående over for, at Naturgassen var på vej ind i området, da varmeplanen for Skive Kommune endnu ikke er godkendt. Desuden var OKD utilfreds med, at Dong ikke havde afholdt et informationsmøde for beboerne i området. OKD afsluttede sit første indlæg med at rose bestyrelsen for at have klaret opgaverne fantastisk godt.

J.J. besvarede spm. og mente at klagen ang. snerydning var fremkommet ved at folk føler nærkontakt med Grundejerforeningen, hvilket må karakteriseres som positivt.
Der er protesteret mod lokalplanen.
Ang. dispensationer gælder det skel ved vej og bebyggelser. Knud Pedersen, Teknisk Forvaltning har informeret J.J. om, at varmeplanen er godkendt. Best. arbejder snarest videre med sagen.

Beretningen blev godkendt.

ad.3: Kristian Rønnebæk gennemgik regnskabet, og redegjorde for årets investeringer i obligationer. Primo januar 1986 er der købt obligationer, som vil kunne indbringe en kursgevinst på kr. 40.000- ca. hvis de realiseres på indeværende tidspunkt.
Foreningen har på sit 5. år rundet 1 mill., hvilket er fremkommet som følger:

Indtægter: kontingenter 878.00 kr.
renter. 301.000 kr.
kursgevinster 201.000 kr.
Udgifter: administration 83.000 kr.
vedligehold 292.000 kr.

Årskontingenter:
1981/1982 175 kr.
1982/1983 600 kr.
1983/1984 500 kr.
1984/1985 400 kr.
1985/1986 400 kr.

Hans Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7:
Forhørte om, hvem der foretager økonomiske dispositioner. Hertil svarede K.R., at kassereren ikke kan flytte med pengene ud af foreningen, men han kan flytte rundt mellem foreningens forskellige konti. At handle effektivt og hurtigt betyder, at han ikke skal spørge bestyrelsen inden investeringerne foretages.

Ole Kliem Dahlgaard, Brombærvej 51:
Konstaterede at den valgte metode kan resultere i tab eller i gevinst, og spurgte desuden, om det kan være rimeligt, at der arbejdes med så store beløb.
K.R. svarede, at foreningen formål ikke er at investere, men ang. pengeanbringelser har der fulgt/bør fremover følg een bankrådgivning.

Lars Kopp, Nøddevej 7:
Bestyrelsen bør overveje at ændre proceduren, og bestyrelsen bør føre en meget forsigtig politik her, da den evt. vil kunne gøres økonomisk ansvarlig.

Ole Kliem Dahlgaard, Brombærvej 7:
Bakkede op om, at best. bør overveje om den hidtidige frihed for kassereren til at investere skal fortsætte.

Regnskabet godkendt.

ad.4: J.J. gennemgik forslagene (se bilag 65/l)
Ella Trærup, Hybenvej 54 supplerede med et mundtligt forslag, som omhandlede forslag om etablering af en skøjtebane. Der blev henvist til, at forslaget skulle foreligge skriftligt for at komme i betragtning.

Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7:
Skøjtebanen har tidligere været bragt på bane, men blev udsat p.g.a. økonomien.

Ole Kliem Dahlgaard, Brombærvej 51:
Mente, at forslag 2 var vedligehold og derfor ikke nødvendig at sætte til afstemning.

Dirigenten Lars Kopp ville også karakterisere det som vedligehold, og vil derfor kunne igangsættes straks uden at skulle på den ekstraordinære generalforsamling, som skal til, da fremmødet ikke var tilstækkelig.

Forslag 1 B: 30 stemte for
Forslag 1 A: 10 stemte for
5 undlod at stemme
Forslag 1 B går videre til den ekstraordinære generalforsamling.
Forslag 2: Overvejende flertal.

Lars Kopp, Nøddevej 7:
Foreslog at man bør ændre §11 i vedtægterne således, at man lettere kan bevilge mindre beløb, uden at skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ole Kliem Oahlgård, Brombærvej 51:
Ønskede forslagene sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

ad.5: Kassereren Kristian Rønnebæk fremlagde budget (se bilag 66/l)
Kontingentet foreslås uændret til kr. 400 -.
Der blev redegjort for, hvad posteringen henlæggelse til vejfond dækker.

Lars Kopp, Nøddevej 7:
I vedtægterne er der ikke angivet, at der skal være en vejfond, men den må anses for en regnskabsmæssig postering.

Kontingentet vedtaget.

ad.6: Bestyrelsen foreslår Bjarne Mathiassen, Druevej 31
Bjarne Mathiassen valgt.

ad.7: Bestyrelsen forslår Poul Madsen, Hybenvej 24.
Poul Madsen valgt.
Som suppleanter valgtes Per Jensen, Hybenvej 68, Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7.

ad.8: AP. Dyhrberg foreslået som revisor og genvalgt.

ad.9: Eigil Bak genvalgt som revisorsuppleant.

ad.10: Uændret, dvs. max kr. 500- i kassebeholdning.

ad. 11: Holst Nielsen, Druevej:
Tvivl om, hvem der skal vedligeholde rabatterne.
J.J svarede, at den enkelte grundejer selv skal vedligeholde rabatterne, og må også selv bestemme, om man vil tilplante eller så græs.

H. Brønnum, Hybenvej 81:
Ønsker foreningens vedtægter fremsendt til nye medlemmer.
K.R. svarede, at vort problem er at vi ikke bliver bekendt med, hvem der er nye beboere, og hvornår de er flyttet ind. Byens advokater er blevet bedt om at nytilflyttere bliver meddelt herfra, men kun få følger forespørgslen.

Anette Ruskjær, Kirsebærvej 66:
Eksisterer festudvalget mere?
K.R. svarede, at der på sidste generalforsamling ingen interesse var for et festudvalg, men at initiativer er velkommen. Evt. interesserede kan henvende sig til Anette Ruskjær.

Tage Damsgaard, Kirsebærvej 67:
Vil sørge for, at der Sct. Hans aften bliver lagt et læs brænde ud på bålpladsen til afbrænding kl. 21.00.

Ole Kliem Dahlgaard, Brombærvej 51:
Revisoren bør modtage et beløb for revision.

Niels Jørgen Kristensen m.fl.:
Foreslår, at der laves et møde hvor kommunen, fjernvarmen og Naturgassen er til stede.
Bestyrelsen arbejder videre med ideen.

Tage Damsgaard, Kirsebærvej 67:
Hvem laver legepladsen ved Hybenvej færdig. Ingen meldte sig, men de fremmødte mente, at sagen burde gå videre i bestyrelsen.

Ole Kliem Dahlgaard, Brombærvej 51:
Bliver skader ved snerydning repareret igen ?
J.J. opfordrer alle til at kontakte bestyrelsen, hvis der er sket skader ved snerydningen.

Formanden takkede de fremmødte, dirigenten o,g de afgåede bestyrelsesmedl.

Efter mødet konstituerede den nye bestyrelse sig:

Grønne områder:
Tage Damsgaard, Kirsebærvej 67 }1
Vi ggo Jensen, 8 rombærvej 73

Sekretær:
Poul Madsen, Hybenvej 24

refereret d. 23. marts 1986
Karen Marie Germann :

Underskrevet af:

Jørgen Jensen
og
Lars Kopp