Referat fra generalforsamlingen 1987

ekstraordinær generalforsamling efterfølgende ...

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. marts kl 1930 på Resen Skole.
Fremmødt 33 husstande.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3) Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
4) Rettidigt indkomne forslag.
5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6) Valg af formand.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8) Valg af revisor.
9) Valg af revisorsuppleant.
10) Fastsættelse af maximal kassebeholdning hos kassereren.
11) Eventuelt.

ad. 1: Lars Kopp, Nøddevej valgt, og denne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt .

ad. 2: Formanden Jørgen Jensen omtalte årets vigtigste opgaver. Først lokalplan nr. 58 ang. servicecenter på Brombærvej. Grundejerforeningen holdt møde herom og protesterede mod lokalplanen bl.a. med henvisning til de trafikale forhold. Efter nogen tid vedtog byrådet at hele Brombærvej skulle udstykkes til beboelseskvarter som oprindeligt planlagt. Naturgassen indfandt sig uden varsel i området i foråret 1986, og ledningsarbejdet forløb ikke uden gener for beboerne. Jørgen Jensen holdt undertiden to ugentlige møder med entreprenøren. I efteråret 1986 godkendte Skive kommune reetableringen af området, hvilket bestyrelsen klagede over, da der stadig var mangler. Kommunen har nu accepteret at udbedre manglerne i foråret 1987.
Angående lokalplan nr. 65 vedr. Frugtparkens forlængelse til erhvervsområde ved Marienlyst har bestyrelsen sendt en protest til kommunen. Heri protesteres der imod tung trafik på Frugtparken. Kommunen har endnu ikke svaret.
Af nye sager for bestyrelsen bliver lokalplan 4-1 vedr. boligbebyggelse ved Citronvej.
Til vedligeholdelse af de grønne områder er engageret en fast gartner som sidste år. 

Beretningen blev herefter sat til. debat. 

O.K. Dahlgård, Brombærvej: Mener at de tunge maskiner fra naturgasetableringen har fremskyndet tidspunktet for renoveringen af vejnettet i området og henstiller til bestyrelsen at undersøge, hvad der kan gøres.
J.J. : Kommunen er absolut uvillige til at hjælpe os i den sag.
L. Kopp: Hvis man skal videre med den sag skal foreningen tage "Syn og skøn" på vejene v.h.a. et rådgivende ingeniørfirma.
S. Sørensen., Brombærvej: Mener at bestyrelsen burde have vist større engagement i sagen om lokalplan nr.65.
V. Jensen: Bestyrelsen har sendt en protest til kommunen og derud over har de berørte beboere også selv et ansvar for at gøre opmærksom på deres problemer.

Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

ad. 3: B. Mathiasen aflagde regnskab og berettede bl.a. at vejfonden nu er på 900. 000 kr.

Regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt.

ad. 4: De indkomne forslag (bilag 84/1) blev sat til behandling og afstemning. ( se efterfølgende )
Forslag 1-3 blev forkastet .
Forslag 4 og 5 blev vedtaget. Da det er vedtægtsændringer kræver de imidlertid en ekstraordinær generalforsamling, da der ikke var fremmødt 1/4 af beboerne til den ordinære generalforsamling.
Forslag 6 blev ikke sat under afstemning, da formandens arbejde kommer ind under sekretærarbejde og derfor frit kan aflønnes af bestyrelsen.

ad. 5: Kassereren fremlagde budget for 1987 med uændret kontingent på 400 kr pr. husstand.
Budgettet blev sat under afstemning og vedtaget.

ad.6: Jørgen Jensen blev genvalgt ved akklamation.

ad. 7: Viggo Jensen blev genvalgt.
Ny-valgte: Ove Jensen, Kirsebærvej 29, Manfred Pedersen, Nøddevej 16. Afgåede bestyrelsesmedlemmer var Tage Damsgård, som ikke ønskede genvalg og Poul Madsen, som ikke var på valg, men fraflytter kvarteret.
Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende valgt:
Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7 og Birthe Kummel, Nøddevej 39.

ad.8: A. P. Dyhrberg genvalgt.

ad.9: Eigil Bak genvalgt.

ad. 10: Uændret dvs. max. 500 kr i kassebeholdning.

ad. 11: Der blev generelt udtrykt ønske om, at ordensreglerne bør udsendes til beboerne grundet mange løsgående hunde, katte, børn m.m.
B. Villadsen, Druevej: Ønsker øl. vand eller kaffe ved generalforsamlingen frem over.
O.K. Dahlgård: Ønsker at bestyrelsen undersøger i hvilket omfang der er givet dispensation fra kravet om levende hegn i området.
S. Sørensen: Oplyste at der planlægges lyslederkabler nedlagt i området.

Resen, den 29/3-1987        Poul R. Madsen

Referatet ses underskrevet af:  Jørgen Jensen (formand) og Lars Kopp (dirigent)

Forslag 1: Forslag om en skøjtebane på et friareal ved Druevej

Forslag 2: Forslag om opstilling af affaldscontainer 3 gange årlige.

Forslag 3: Forslag om indkøb af buskrydder til Grundejerlauget Citronparken.

Forslag 4: Ændring af § 6 i vedtægterne: kontingentopkrævningen fremover pr. 1/5 og kun årlig.

Forslag 5: Ændring af § 11 i vedtægterne: teksten ændres fra "bevilling af midler udover det til administration nødvendige" til "bevilling af ekstraordinære store midler (større end 10.000 kr.) udover det til administration nødvendige".

Forslag 6: Årlig honorar til formanden på 6000 kr. / samt for 1986 et ekstraordinært honorar på 10.000 grundet naturgasprojektet har krævet en meget stor indsats for formandens side.

Referat af Ekstra-ordinær generalforsamling i grundejerforeninge Resen Vest den 28.04.87.

Der var tre fremmødte udover bestyrelsen.

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.