Referat fra generalforsamlingen 1990

TID: 20.03.90 kl. 19:00

Grundejerforeningen
"Frugtparken"
Resen Vest
7800 Skive

Ordinær generalforsamling Tirsdag d. 20.03.90 på Resen skole.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Beretning for året 1989.
3: Regnskab 1889.
4: Indkomne forslag
5: Budget og fremtidig kontingent
6: Valg af kasserer
7: Valg af et bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.
8: Valg af revisor.
9: Valg af revisorsuppleant
10:Fastsættelse af max. kassebeholdning hos kasserer.
11: Eventuelt.

Referat:
ad. 1: Lars Kopp valgt.

ad. 2: Beretningen, som blev enstemmig godkendt, omhandlede flg:
Arbejdslørdag april 89.
Nye veje på Nøddevej endnu ikke overtaget.
Bump på Kirsebærvej.
Grusstien asfalteres stadig ikke - nyt afslag.
Dispensationssager afgøres stadig ag Skive Kommune.
Vedligeholdelsesplan for vejene udarbejdet.
overvejelser om at asfaltere gangstierne.
Foreningen støtter projekt "Liv i Resen".

ad. 3: Regnskabet gennemgået og enstemmigt godkendt.

ad. 4:
Forslag 1: (Lovligheden ved en klinik, Nøddevej )
Det henstilles forslagsstillerne selv at henvende sig til Skive Kommune.

Forslag 2:
( , , , , , 
a) ( fremstilling af cykle crossbane ) forslaget trukket .
b) ( skateboardramper ) Der bevilges 10.000 kr. til skateboardanlæg på grønt område. 25 stemte for 19 imod.
c) ( beløb at aktivitets fremmende foranstaltninger ) Forslaget trukket.
d) ( ændring af tidspunkt for udsendelse af regnskabet ) Forslaget trukket.
e) ( ændringer af bump på Kirsebærvej ) Forslaget trukket.
f) ( fartdæmpende foranstaltninger på stamvej ) 27 stemte for og 10 stemte imod, at foreningen henvender sig til Kommunen om etablering af bump på stamveje. 
g) ( konsulent besøg til vurdering af vejenes tilstand ) Forslaget trukket.

ad. 5: Godkendt.
ad. 6: Bjarne Mathiasen genvalgt.
ad. 7: Roland Rasmussen Brombærvej nyvalgt til bestyrelsen.
1. suppleant: Niels Jørgen Kristensen Kirsebærvej.
2. suppleant: Jørgen Breum Druevej.
ad. 8: Eigil Bach genvalgt.
ad. 9: Hjernø Nøddevej genvalgt.
ad.10: Fastsættes til 500,-kr.
ad.11: De nye boliger på Frugtparken bliver ikke medlemmer af foreningen.
Anvendelse af eventuelle skateboardramper sker på eget ansvar.