Referat fra generalforsamlingen 1992

Tid: d. 30.03.92

GRUNDEJERFORENINGEN
"FRUGTPARKEN"
RESEN VEST -7800 SKIVE
tlf. 97527244 

Skive d. 02.04.92

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN MANDAG D. 30.03.92.

Inklusiv medbragte fuldmagter kunne der i alt afgives 77 stemmer ved eventuelle afstemninger.

I henhold til foreningens vedtægter § 11 var der ikke fremmødt 1/4 af foreningens medlemmer. Generalforsamlingen kunne således ikke endelig
vedtage forslag af Økonomisk karakter.

I henhold til den omdelte dagsorden for generalforsamlingen meddeles hermed beslutningsreferatet.

ad. 01: Lars Kopp, Nøddevej, valgt som dirigent.

ad. 02: Bestyrelsens beretning godkendt.

ad. 03: Regnskabet for 1991 godkendt.

ad. 04: Forslag fra Jørgen Nielsen Brombærvej 2 om Skive Kommunes vedligeholdelse af grønne områder.
Forslagsstilleren indvilligede i, at bestyrelsen diskuterer emnet på møde med Skive Kommune d. 02.04.92.
Bestyrelsens forslag om etablering af tennisbaner.
49 stemmer for -28 stemmer imod.
Forslaget forkastet med henvisning til §11 i vedtægterne,
Forslag om kassererhonorar på 12000,00 kr. pr. år.
Enstemmigt vedtaget.

ad. 05: Budget 1992:
Administration.    25000.00 kr.     - Kontingent. 140000.00 kr.
Vedligehold.       122000.00 kr.    - Renteindtægt 150000.00 kr.
Hensat til vejfond 143000.00 kr.
Udgifter i alt 290000.00 kr.          - Indtægter i alt 290000.00 kr.
Kontingent vedtaget til 400.00 kr. pr. medlem i 1992.

ad. 06: Roland Rasmussen Brombærvej 21 nyvalgt til kasserer.

ad. 07: Ole Olsen Brombærvej 16 nyvalgt til bestyrelsen.
1. suppleant: Mogens Nielsen Brombærvej 30.
2. suppleant: Michael Jespersen Druevej 27.

ad.. 08: Egil Bach Brombærvej 53 genvalgt..

ad. 09: Hjernø Nøddevej 52 genvalgt.

ad. 10: Kassebeholdning fastsat til 2000.00 kr.

ad. 11: Formanden takkede Bjarne Mathiasen for hans arbejde som kasserer i 4. år.
Spørgsmål om bump på Brombærvej.
Spørgsmål om hestes færden i området.

BEMÆRK I ØVRIGT! ! ! ! ! ! ! ! ! !

I omtalen af generalforsamlingen meddelte Skive folkeblad på grundlag af fejlagtige oplysninger, at kontingentet for 1992 skulle nedsættes.
Kontingentet er fortsat 400.00 kr. for 1992. Se referat pkt. 05.

Med henvisning til punkt 11 i referatet skal det påtales, at færdsel med heste i området skal foregå, så vi alle kan være tjente med det.
Det samme gælder, når man lufter hund osv.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdtes BORGERMØDE. Der var mødt 125 mennesker fra de inviterede områder. Jørgen Breum og Preben Dampborg besvarede spørgsmål, som næsten alle handlede om udsigterne til etableringen af en idrætshal ved Resen Skole. Flg. borgere meldte sig som villige til at arbejde for hallen i Resen.

Per Jensen, Brombærvej 37, tlf. 97528784.
Jens Boesen, NØddevej4, tlf. 97526178.
Magne Wihther, Brombærvej 39, tlf. 97526260.
Mogens Albæk, Hybenvej 79, tlf. 97528528..
Niels Jørgen Hedevang, Lavendelvej 9, tlf. 97526791.
John Martinsen, Hybenvej 11, tlf. 97520635.
Torben Brandstrup, Hybenvej 12, tlf. 97526561..
Carsten Hvoldal, Nøddevej 21,tlf. 97527365.
Søren Sørensen, Nøddevej 23, tlf. 97529633..
Erling Pedersen, Olgavej 75, tlf. 97527664.

Som meddelt på generalforsamlingen skulle bestyrelsen til møde på Teknisk Forvaltning torsdag d. 02.04.

På dette møde påtalte vi efter mange opfordringer grusstien nord for Nøddevej. Vi bedømmer efter mødet, at vi fik positiv respons, og ser
med spænding frem imod asfaltering af stien. Angående kommunens vedligehold af grønne områder indkaldes vi til møde senere.

Skulle du have spørgsmål/forslag til bestyrelsen, er du meget .velkommen til at kontakte os.

Bestyrelsen har det næste år flg. besætning:

Ove Jensen, Kirsebærvej 29, tlf. 97527244.
Roland Rasmussen, Brombærvej 21, tlf.. 97~10234.
Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7, tlf.. 97527709.
Manfred Pedersen, Nøddevej 18, tlf. 97527096.
Ole Olsen, Brombærvej 16, tlf. 97510865.