Referat fra generalforsamlingen 1993

Tid: d. 29.03.93

GRUNDEJERFORENINGEN 'FRUGTPARKEN"
RESEN VEST -7800 SKIVE 

Skive d. 04.04.93.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING HANDAG D. 29.03.93.

Inclusiv medbragte fuldmagter kunne der ialt afgives 78 stemmer ved eventuelle afstemninger.
I henhold til foreningens vedtægter $ 11 var der ikke fremmødt 1/4 af foreningens medlemmer. Generalforsamlingen kunne således ikke endelig vedtage forslag med Økonomisk konsekvens for foreningen.

Med henvisning til den omdelte dagsorden for generalforsamlingen meddeles hermed referat.

ad. 01 Valg af dirigent :
Lars Kopp, Nøddevej, valgt som dirigent.

ad. 02 Bestyrelsens beretning :
Bestyrelsens beretning godkendt. 
I beretningen omtaltes flg. pkt:
a) bestyrelsen aktiviteter i forbindelse med arbejdsgruppen omkring Resen Hallens opførelse.
b) vejvedligeholdelsesplan.
c) vedligehold af grønne områder.
d) istandsættelse af cykelsti ved Kirsebærvej og Nøddevej.
e) tilskødning af områder ved Brombærvej og Nøddevej.
f ) regulativ og velkomst til nye medlemmer.

ad. 03 Fremlæggelse af regnskab :
Regnskabet for 1992 godkendt.

ad. 04 Indkomne forslag :
Forslag om etablering af tennisbane til afstemning.
46 stemmer for -31 stemmer imod -1 blank.
Forslaget forkastet med henvisning til $11 i vedtægterne.

ad. 05 Budget 1993 :
Administration. 30000.00 kr. Kontingent.. 140000.00 kr.
Vedligehold. 100000.00 kr. Renteindtægt 210000.00 kr.
Til vejfond.. 220000.00 kr.
Udgifter i alt 350000.00 kr. Indtægter i alt 350000.00 kr.
Kontingentet for 1993 fastsat til 400.00 kr. pr. husstand.
Vedtaget med 47 stemmer for.

ad. 06 Valg af formand :
Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7, nyvalgt til formand.

ad. 07 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer / 2 suppleanter :
Manfred Pedersen. Nøddevej 18 genvalgt til bestyrelsen -
Per Nors. Druevej 21 nyvalgt til bestyrelsen -
Valg af suppleanter:
1. suppleant: Mogens Nielsen. Brombærvej 30.
2. suppleant: Tage Damsgård. Kirsebærvej 67.

ad. 08 Valg af revisor :
Eigil Bach. Brombærvej 53 genvalgt.

ad. 09 Valg af revisorsuppleant :
Hjernø, Nøddevej 52, genvalgt.

ad. 10 Fastsættelse af max kassebeholdning hos kassereren : 
Kassebeholdning fastsat til 1000.00 kr.

ad. 11 Eventuelt : 
Spørgsmål om: Beplantning ved naturstien / Kirsebærvej - containere til haveaffald - vedligehold af legepladser. 

Ved referatet, som var udsendt, var der på siden til højre følgende tekst:

Grundejerforeningen Frugtparken
Til orientering, kopi af foreningens orientering til nye beboere .

Resen Vest
7800 Skive

Til nye beboere

Bestyrelsen for grundejerforeningen Frugtparken vil med denne skrivelse. byde Dem velkommen.

Alle grundejere indenfor foreningens område skal være medlemmer af foreningen.

Foreningens formål er beskrevet i vedtægternes § 3, heri står bla. at formålet er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver an i forbindelse med de under foreningen hørende ejendomme.

Foreningens ejendomme består af: grønne områder, lokale stier i området samt af stikvejene.
Foreningens økonomi er særdeles god.
Det betyder, at når der skal ny asfalt på vejene, er pengene tilstede, idet skiftende bestyrelser siden foreningens start, har opsamlet penge i en vejfond.

Det årlige kontingent udgør for tiden 400 kr., der forfalder den 1. maj.

Til orientering vedlægges vedtægter samt ordensreglement.
For området gælder partielle byplanvedtægter nr. 10. og 12. Disse hæfter kan fås hos teknisk forvaltning, Skive kommune.

Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål.

Formand Niels J. Kristensen, Kirsebærvej 7, Uf. 97527709
Kassere Roland Rasmussen, Brombærvej 21, Uf. 97510234
Mandfred Pedersen, Nøddevej 18, 97527096
Ole Olsen, Brombærvej 16,97510865
Per Nors, Druevej 21, 97527192

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilag: 1 stk. ordensregler
1 stk. vedtægter, (ikke vedlagt).