Referat fra generalforsamlingen 1994
- og Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Frugtparken

TID: d. 23.03.94

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I GRUNOEJERFORENINGEN FRUGTPARKEN

På generalforsamlingen mødte 41 personer frem med fuldmagt.
Med det fremmødte antal må det konstateres, at generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig.

Referat i henhold til dagsorden:

AD1: Valg af dirigent:
Lars Kopp valgt som dirigent.

AD2: Bestyrelsens beretning:
Kommunen har belagt stierne ved Nøddevej med stenmel. Stier og veje repareret (småting ).

28500 m2 asfalt á 40 kr/m2 + moms
4000 m2 sti a 125 kr/m2 + moms
Pris samlet ca. 2.000.000 kr ..

Strammet op omkring vedligeholdelse af grønne arealer. Vejene bliver fejet, når vintersæsonen er ovre. Målene repareret. Kontroversen med Resen Børnehave (Leo Rasmussen) vedrørende grundejerforeningens manglende engagement i Børnehaven. Leo kan/vil ikke forstå vedtægterne i Grundejerforeningen.
Bestyrelsen vil/kan ikke gå ind i sagen.
Sag vedrørende stakit i skel. Bestyrelsen henholder sig til vedtægterne.
Bestyrelsen vil prøve at holde en Skt. Hans Fest.
Bestyrelsen overvejer at sende et lille skrift ud om, hvad den går og laver nu og vil lave i fremtiden.

Beretningen blev godkendt.

AD3: Aflæggelse af regnskab:
Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Der blev givet råd vedrørende næste års regnskabsopstilling.

AD 4: Rettidigt indkomne forslag:
Forslaget var fra Anna Marie Jensen, Druevej 3, der skrev følgende:
Vi er nogle forældre, der ønsker at få legepladsen mellem Druevej og Hybenvej i stand sat. Gyngerne trænger bl. a. til at blive ordnet, beslaget er ved at gå af.
Det kunne være ønskeligt at då den gjort mere spændende med nogen flere legeredskaber. Der er et firma, der hedder KAMPAN, der har nogle sjove ting, bl. a. legehus der også fungere som rutchebane og der er også vippedyr andre legeredskaber. (Der kan fremskaffes prisliste og brochure).
Prisoverslaget vil ønskeligt være ca. 50.000 kr.

Forslaget vedtaget; men skal på ekstraordinær generalforsamling, da der ikke er mødt de nødvendige 25% stemmeberettigede.

AD 5: Budget og fastlæggelse af kontingent:
Budgetforslag 1994 fremlagt af kassereren. Budgetforslaget blev godkendt.. Kontingentet blev fastsat til 400 kr/år.

AD 6: Valg af kasserer:
Roland Rasmussen, Brombærvej 21, genvalgt.

AD 7: Valg af bestyrelsesmedlem / Valg af 2 suppleanter;
Ole Olsen, Brombærvej 16, genvalgt.

1. suppleant: Tage Damsgård, Kirsebærvej 67
2. suppleant: Mogens. Nielsen, Brombærvej 30

AD 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

AD 9: Valg af revisorsuppleant:
Hjernø, Nøddevej 52, genvalgt

AD 10: Fastsættelse af maximal kassebeholdning hos kassereren:
Max. kassebeholdning sat til 1000 kr.

AD 11:Eventuelt:
a) Færdselsforholdene omkring krydset ved Furvej-Frugtparken er under ændring.
b) Opfordring til at melde sig til hybridnettet.
c) Bestyrelsen fik ros for indsatsen i 1993.
d) Formanden opfordrede til at komme med forslag til området.
e) Reparation efter naturgas skal udføres af Naturgasselskabet.
f) Festudvalget: Per F. Laursen Nøddevej 96
Lars Johansen Hybenvej 16
Ole Nielsen Druevej 22
G. Christensen Hybenvej 28
Benno Jensen Citronvej 113
g) Indvielse af Resen Hallen d. 3/6 kl. 1400
Fest med underholdning og dans d. 4/6

Referent
Per Nors

Ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Frugtparken

TID: 27/4 1994

AD1: Valg af dirigent:
Per Nors blev valgt,

AD2: Beh. af forslag fra ordinær generalforsamling:
(Bev. af 50.000 kr. til legeplads neden for Hybenvej:
For stemte 31, imod 0. Forslaget var dermed godkendt.

AD3: Eventuelt:
Til bestyrelsen vedrørende Fårkorgs spredning af gylle: Henstilles at han tager mere hensyn. Er det arealer, der udlejes af kommunen, kan det henstilles til kommunen, at der laves et forbud.

Ridning på stier:

Bestyrelsen opfordrer endnu en gang til, at der vises hensyn i.f.m. ridning på vores stier.

Referant
Roland Rasmussen