Referat fra generalforsamlingen 1995
TID: d. 29.03.95

Med henvisning til den omdelte dagsorden for generalforsamlingen meddeles hermed referatet.

ad. 01: Valg af dirigent:
Lars Kopp Nøddevej valgt som dirigent.

ad. 02: Bestyrelsens Beretning:
Bestyrelsens beretning godkendt.
I beretningen omtaltes bl.a bestyrelsens henvendelse til kommunen vedr. ridning i området. Henvendelse til kommunen vedr. Frugtparkens tilstand. Vejen vil blive lappet og såfremt der bliver penge til det, vil vejen blive istandsat næste år. Henvendelse til kommunen vedr. sikring af krydset Frugtparken- Furvej. Bedre vedligeholdelse af de grønne områder som er gennemført. Henvendelse til Fårkrog vedr. udbringning af gylle. Han lovede at tage hensyn, så det ikke spredes op til en weekend. Sct. Hansbålet ved Kirsebærvej som afholdes i år igen. På arealet langs grusstien fra Nøddevej til stien til Gigtplejehjemmet, stiller kommunen areal til rådighed til en ridesti parallelt med stien.

ad. 03: Aflæggelse af regnskab:
Regnskabet godkendt

ad. 04: Rettidigt indkomne forslag:
Der var ikke fremkommet forslag

ad. 05: Budget og fastlæggelse af kontingent:
Det fremlagte budget godkendt.
Kontingentet blev fastsat til 250 kr.

ad. 06: Valg af formand:
Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej blev genvalgt.

ad. 07: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Til bestyrelsen valgtes: Benny Kirkegård, Hybenvej l0 / Per Kjelstrup, Nøddevej 41
Som suppleant valgtes: Lars Johansen, Hybenvej 16, Jens Age Boesen, Nøddevej 4

ad. 08: Valg af revisor:
Eigil Bach genvalgt som revisor.

ad. 09: Valg af revisorsuppleant:
Hjernø genvalgt som revisorsuppleant.

ad. 10: Fastsættelse af maximal kassebeholdning hos kassereren:
Max kassebeholdning hos kassereren fastsattes til 1000 kr.

ad. 11: Eventuelt:
Under punktet eventuelt drøftedes bl.a niveauet for vedligeholdelse af de grønne områder, ridning på stier og grønne områder.

Vi skal endnu engang henstille til ridende at:
Undlade at ride på legepladserne
Undlade at ride på græsarealerne langs stikvejene.

Bestyrelsen har det næste år fgl. besætning:
Niels JØrgen Kristensen, Kirsebærvej 7, Tlf. 97527709
Ole Olsen, Brombærvej 16, Tlf. 975l0865
Roland Rasmussen, Brombærvej 21, Tlf. 97510234
Benny Kirkegaard, Hybenvej 10, Tlf. 97 528760
Per Kjelstrup, Nøddevej 41, Tlf. 97 510113