Referat fra generalforsamlingen 1996
TID: d. 27.03.96

Ad. 1. Valg af Dirigent.
- Lars Kopp.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning:
Niels Jørgen Kristensen aflagde beretningen, hvor han blandt andet kom ind på:
- at der var foranlediget at der ikke fremover må udbringes gylle på kommunens arealer rundt om Frugtparken.
- Der var afholdt vellykket Sct. Hans fest.
- Der har været et stort behov for vintervedligeholdelse, hvor der har været lidt problemer med sne skubbet ind på stier og visse indkørsler.
- Der er bestilt fejning afveje og stier.
- Der vil være indsamling af slikpapir, poser m. v. rundt i området snart.
- Bestyrelsen har aktivt påvirket beslutningen om at der renoveres og udbygges boldbaner i Resen. Ligeledes har bestyrelsen forespurgt på fordeling af hal-timer i Resen Hallen, hvor de fleste havde fået de timer der var søgt om. Så har man en aktivitet til den kommende sæson er det med at melde det til kommunen inden 18/4-1996.
- Legepladser er vedligeholdt af gartneren.
- I 1996 renoveres cykel og gangstier ved Hybenvej/Druevej og Hybenvej/Kiresbærvej .
- Ved henvendelse til Skive Kommunen er det blevet oplyst, at Frugtparken er prioriteret til ny asfaltbelægning i 1997.

Endelig henstiller bestyrelsen, at der ikke smides haveaffald m.v. i hegn og buskadser rundt i området. Dette bedes man hjælpe hinanden ved at huske. Påtal dette eller ret henvendelse til bestyrelsen.

Det er et problem at der rides på boldbaner, legepladser, græsrabatter langs haver og på naturstien. Disse steder er der ridning forbudt. I stedet for henvises til den nye ridesti/bane ved Gigtplejehjemmet.

Fra de fremmødte var der forskellige forespørgsler, hvorefter bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad. 3. Aflæggelse af regnskab.

Roland Rasmussen aflagde regnskab for 1995, der udviste et overskud på 59.329 kr. og en egenkapital 131/12-1995 på 2.522.037 kr.

Ad. 4. Rettidig indkomne forslag.
Ingen

Ad. 5. Budget og fastlæggelse af kontingent.
Der budgetteres med 325.000 kr. i udgifter i 1996, hvilket betyder at der bruges 62.375 kr. af formuen.
Kontingentet for 1/1-31/12- 1996 udgør 250 kr.

Ad. 6. Valg af Kasser .
Benny Kirkegaard, Hybenvej 10, blev valgt

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter .
John Mortensen, Hybenvej 11 blev valgt til bestyrelsen for 1 år.
Jens Aage Boesen, Nøddevej og Lars Johannesen, Hybenvej blev valgt som suppleanter .

Ad. 8. Valg af revisor .
Eigil Bach blev genvalgt.

Ad. 9. Valg af revisorsuppleant.
Hjernø blev genvalgt.

Ad. 10. Fastlæggelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren.
1000 kr. blev fastlagt som max.

Ad. 11. Eventuelt.
Der blev forespurgt om bestyrelsen ville arbejde for at få undersøgt muligheden for fællesantenne, hvilket der undersøges.

Med venlig hilsen bestyrelsen:
Formand: Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7, Tlf. 97527709
Kasserer: Benny Kirkegaard Hybenvej 10, Tlf. 97528760
Ole Olsen, Brombærvej 16, Tlf97510865
Per Kjelstrup, Nøddevej 41, Tlf. 975220113
John Mortensen, Hybenvej Il, Tlf. 97520635