Referat fra generalforsamlingen 1997
TID: d. 17.03.97 kl. 19:00

STED: Klyngen på Resen Skole

MØDT: Bestyrelsen, samt 19 medlemmer.

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent:

Lars Kopp, Nøddevej foreslået og valgt.

Ad. pkt. 2: Bestyrelsens beretning:

Formand Niels Jørgen fremkom med beretningen. Han oplyste, at der igen i året 1996 havde været afholdt Sct. Hans Fest ,ed stor tilslutning. Festen blev lidt dyrere end påregnet, grundet hærværk, som bestod i at nogle afbrændte bænke, som var lejet, samt at toiletvognen var lidt dyrere end beregnet. Næste år påregnes festen genoptaget. Hvis der er personer, som gerne vil hjælpe, er ,an meget velkomne. I øvrigt blev de "gamle" hjælpere i festudvalget takket meget for en god indsats.

Stierne mellem Kirsebærvej - Hybenvej og mellem Hybenvej - Druevej var nu renoveret og istandsat. Der påregnes renovering af de ødelagte fliser ved druevej ved rækkehusene, hvilket er medtaget i budget 97.

Formanden kom også ind på de nye boldbaner, som kommunen nu har fået etableret. Disse baner påregnes at blive taget i brug efter sommerferien, nærmere august 97.

Med hensyn til vintervedligeholdelse har grundejerforeningen sluppet billigt i år. Der er ikke i år efterfølgende blevet fejet, idet vi ikke har brugt sand på vejene og stisystemet. Dog vil der ske fejning af cykelstierne.

Der er igen i år lavet aftale med Resen Skole om indsamling af papir fra området for at få ryddet op.

Med hensyn til legepladserne oplyste formanden, at der kun har været mindre reparationer/vedligeholdelse.

Formanden oplyste, at der sidste år til generalforsamlingen havde været ønske om indhentning af tilbud på kabel-tv. Dette havde foreningen opfulgt ved kontakt med Tele-Danmark, der havde lavet en undersøgelse i området. Man havde oplyst, at for at få etableret kabel-tv skulle 140 ønske at oprettet, men kun 17 havde vist interesse for dette. I øvrigt havde Tele-Danmark virket uinteresseret i sagen.

Foreningen er fortsat deltager i vores lokalråd "Børn og Unge i vores lokalområde", der bl. a. havde været arrangør for plantning af buske/træer omkring den nye boldbane. Lokalrådet, der også har en udspring til festen "Liv i Resen Vinde", forventes at afholde festen i år i Resen-Hallen med forud arrangement om formiddagen for børn og beboer - Lørdag den 30. august 1997.

Formanden kom også ind på, at grundejerforeningen havde skrevet til Kommunen og Politiet vedrørende ændring af det nuværende kryds Frugtparken-Furvej, samt til kommunen vedr. Frugtparkens tilstand. Bestyrelsen mener, at indretningen er uhensigtsmæssig omkring krydset Frugtparken-Furvej, idet krydset efter ny-indretningen ikke tilstrækkeligt beskytter de bløde trafikkanter, samt indbyder til overtrædelse af gældende færdselslov. Med hensyn til Frugtparkens tilstand må betegnes som meget dårlig. Kommunen har lovet, at der kommer et nyt slidlag på i år.

Foreningen har i 1996 fået ryddet op ved Nøddevej og ved volden mellem Furvej og Brombærvej, idet der var henkastet haveaffald deponeret rette stedet og ikke i området. Efterfølgende opfordres beboerne til at rette henvendelse til en i bestyrelsen, hvis de ser nogen, der sviner området til.

Den tilbagevendende "Hunde og Heste-problem" var formanden ligeledes ind på. Han opfordrede hundelufterne til at vise hensyn og undlade at lade hundene forrette deres nødtørft uden for naboens hæk eller på boldbaner/legepladserne og græsrabatterne langs med stamvejene. I øvrigt til bøde hunde og heste ejer. Vis hensyn.

Formanden sluttede sin beretning med at tilføje, at alle nye ideer, som kommer fra medlemmer, vil blive set meget velvilligt på.

Formandens beretning blev herefter diskuteret og godkendt.

Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskabet.

Benny fremlagde regnskab for året 1996. Regnskabet godkendt.

Ad. pkt. 4: Rettidigt indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

Ad. pkt. 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.

Benny Kirkegård fremlagde budget for 1997. Budget for 1997 godkendt.

Kontingent forslået uændret til 250, som nævnt i budget. Godkendt.

Ad. pkt. 6: Valg af formand.

Niels Jørgen Kristensen var villig til genvalgt. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlem.

Per Kjelstrup og John Mortensen. Begge villig til genvalg. Foreslået og valgt.

Valg af 2 suppleanter:

Nuværende var Jens Åge Boesen, Nøddevej 4 og Lars Johannesen, Hybenvej 16. Begge villig til genvalg. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 8: Valg af revisor.

Eigil Bach var villig til genvalg. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 9: Valg af revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde haft kontakt med Carsten Hvoldal, Nøddevej 21, der var villig til valg. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren.

Beløbet fastsat til Max. 1.000,-. Kassereren oplyste, at det kun var i tilfælde af, at der skete kontingent-indbetalinger til ham, at der fandtes beløb i kassen. Ellers foregik alt ind og udbetalingerne via pengeinstitut.

Ad. pkt. 11: Eventuelt.

Der blev drøftet løs og fast, bl. a. om unges vilkår i området. Grundejerforeningen vil ikke direkte ud over foreningen "Børn og Unge i vores lokalområde" gå ind i nogen problemstilling, idet dette ligger udenfor vedtægterne. I øvrigt var der klager over op/nedkørsler ved nogle bestemte huse. Bestyrelsen noterede stederne og ville besigtige disse.

Referent: Per Kjelstrup - sekretær.

Underskrevet af: Lars Kopp, dirigent. Niels Jørgen Kristensen, formand.