Referat fra generalforsamlingen 1998
TID: d. 16.03.98 kl. 19:00

STED: Klyngen på Resen Skole

MØDT: Bestyrelsen, samt 34 medlemmer.

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent:

Jan Villadsen, Hybenvej foreslået af bestyrelsen og valgt.

Ad. pkt. 2: Bestyrelsens beretning:

Formand Niels Jørgen fremkom med beretningen. Han oplyste, at foreningen var sluppet meget billigt med vintervedligeholdelsen grundet en mild vinter. Fejningen af stikveje vil snarest blive iværksat, ligesom indsamlingen af papir m.v. igen i år vil blive aftalt med Resen Skole.

Ved gennemgangen af området var nogle beboer blevet henstillet om at klippe beplantninger og andre småting, hvilket var bragt iorden.

Vores grønne områder var sidste år igen blevet klippet, og der var sket genplantninger. Stierne var renset for græs og ukrudt. Her til foråret vil det sidste med hensyn til Druevej blive ordnet med fjernelse af ukrudt, genplantning og udlægning af flis.

Der var sket klipning ved Brombærvejs udkørsel til Frugtparken, så der var bedre udsyn.

Der blev igen henstillet til beboerne, at der ikke henkastes haveaffald m.v. i området, men at køre dette til lossepladsen. Herunder forklarede formanden, at bestyrelsen havde modtaget brev fra et utilfreds medlem, der tydeligvis var meget utilfreds med, at bestyrelsens havde opfordret medlemmerne til i fællesskab at holde øje med området. Vedkommende havde ikke givet sig til kende, men underskrevet sig med "Nazi hilsen".

Der var sket renovering af stierne ud for Druevej 38-52. På andre stier var der sket opretning ved dæksler og de værste ujævnheder rettet. Der var sket enkelte reparationer af asfalten på stikvejene.

Sct. Hans festen var igen i 97 en vellykket fest med mange deltager. Bestyrelsen takkede for hjælpen fra de frivillige, som havde givet en hånd med. Hvis der var andre, som kunne afse tid og lyst til hjælp hertil, var disse meget velkomne. Igen i 98 vil vi forsøge at der bliver Sct. Hans fest.

Der var sket hærværk i området, men skader m.v. var betalt af skadevolder.

Med hensyn til foreningens henvendelse til Skive kommune om ændringer af krydset Frugtparken-Furvej, har foreningen opgivet, idet man ikke har kunne komme igennem med forslag til en bedre løsning af færdselsafviklingen - særlig for de bløde trafikanter. Kommunen kan ikke se andre muligheder end den, de selv har lavet.

Foreningen har ligeledes haft kontakt til Skive kommune med forslag om ændringer ved fodgængerovergangen fra Vinde over Frugtparken. Der var sendt skitse og brev om forslag til en løsning, ligesom grundejerforeningen i Vinde og Resen Skole var orienteret. Skolen har bakket op om forslaget. Kommunen har lavet trafiktælling ved overgangen, men vi har ikke hørt noget siden. Forslaget er stillet grundet hastigheden på den ny asfalteret Frygtpark, som jo bekendt er blevet ny asfalteret i 97.

Foreningen har ligeledes fulgt udviklingen omkring "Flygtningelejren" ved Marienlyst, selv om det ikke ligger i foreningens område.

Vi deltager stadig i møderne omkring "Børn og unge i vores lokalområde". Intet nyt herfra.

Foreningen er også repræsenteret med to medlemmer i "Liv i Resen/Vinde. Det årlige dag-/aftenarrangement afholdes i år den sidste lørdag i august. Mød op til et godt arrangement.

Der henstilles igen i år til ejer af hunde og heste, at der vises hensyn, og at der ikke forrettes nødtørft på steder i området, hvor det kan genere andre.

Campingvogne og trailer må ikke stå i længere tid på p-pladserne jfr. den ny Politivedtægt for Skive Politikreds. Se i øvrigt også ordensreglement og vedtægter, som er omdelt til alle sammen med indkaldelsen.

Formandens beretning blev herefter diskuteret og godkendt.

Ad. pkt. 3: Aflæggelse af regnskabet.

Benny fremlagde regnskab for året 1997. Regnskabet godkendt.

Ad. pkt. 4: Rettidigt indkomne forslag.

Forslag 1: Vedr. asfaltering af stikvejene blev oplæst af dirigenten, hvorefter forslagsstilleren, Preben Damborg, Druevej, kom med bemærkninger til forslaget. Debatten gik herefter og forskellige synspunkter kom frem. Dirigenten summerede op og kom til den konklusion, at holdningen var, at det var op til bestyrelsen at påse, at asfalteringen skulle udskiftes løbende, når behovet var der. Dette fandtes ikke at være til stede netop nu. Forslagsstilleren trak forslaget tilbage under bemærkningen, at debatten havde været god og han lod det være op til den siddende bestyrelse at vurdere og sørge for den løbende udskiftning af asfalten på vores veje.

Forslag 2: Vedr. ansøgning om midler stort kr. 60.000 til nye legeredskaber til udbygning/renovering af legepladsen nedenfor Kirsebærvej ulige numre oplæst af dirigenten, hvorefter forslagsstillerne ved Kirsten Fastrup, Kirsebærvej redegjorde for forslaget. Debatten gik med en positiv holdning til forslaget. Forslaget blev herefter foreløbig godkendt med 33 stemmer for og ingen imod, altså mere end 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Forslaget tages op på en ekstraordinær generalforsamling snarest, idet der ikke på generalforsamlingen var mødt 1/4 af foreningens medlemmer, hvilket kræves for en endelig vedtagelse.

Ad. pkt. 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.

Benny Kirkegård fremlagde budget for 1998. Budget for 1997 godkendt.

Kontingent forslået til 300, som nævnt i budget. Godkendt.

Ad. pkt. 6: Valg af kasser.

Benny Kirkegaard var villig til genvalgt. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlem.

Ole Olsen villig til genvalg. Foreslået og valgt.

Valg af 2 suppleanter:

Nuværende var Jens Åge Boesen, Nøddevej 4 og Lars Johannesen, Hybenvej 16. Begge villig til genvalg. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 8: Valg af revisor.

Eigil Bach var villig til genvalg. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 9: Valg af revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde haft kontakt med Carsten Hvoldal, Nøddevej 21, der var villig til valg. Foreslået og valgt.

Ad. pkt. 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kasseren.

Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Ad. pkt. 11: Eventuelt.

Formanden orienterede om det nye tiltag fra TeleDanmark om hybridnettet i området.

Forespørgsel fra salen med hensyn til om kommunen skylder os noget asfalt, idet beboerne skønnede, at der kun var lagt grovasfalt og ikke det slidlag, som kommunen havde lovet. Formanden/bestyrelsen svarede, at man gennem tiderne havde haft utallige henvendelser til kommunen, der mener, at den ikke skylder noget til foreningen.

Herefter var der debat om opkørslerne i området. Bestyrelsen oplyste, at problemer med opkørsler måtte grundejerne jfr. en tidligere generalforsamlingsbeslutning selv ordne. Fra salen blev det oplyst, at man ved henvendelse til kommunen kunne få en udjævning af sin opkørsel for 100 kroner.

Der blev diskuteret belysning nytårsaften, hvorunder det blev oplyst, at der havde været kabelbrud på Kirkevej, hvilket var årsagen til den uregelmæssige belysning pågældende aften.

Forespørgsel fra salen vedr. nye tanker om at føre Frugtparken helt igennem til Glyngørevej. Bestyrelsen påtog sig opgaven at følge sagen op og forsøge at forhindre en egentlig anlæggelse af Frugtparken, som en ringvej. Beboerne var i øvrigt meget imod en evt. gennemførelse af vejen, idet dette ville øge trafikken gennem området. Der blev nævnt, at der var problemer nok med vores egne trafikanter, der "nok" kører rigeligt stærkt på Frugtparken.

Intet yderligere.

Herefter takkede dirigenten for god ro go orden og lagde ordet over til formanden for den sidste bemærkning.

Formanden takkede for en god og seriøs debat og en levende generalforsamling. Generalforsamlingen herefter afsluttet.

Referent: Per Kjelstrup - sekretær.

Underskrevet af: Jan Villadsen, dirigent. Niels Jørgen Kristensen, formand.