Referat for 1999
D. 24.03.99 kl. 19:00 på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. - Lars Kopp, Nøddevej valgt.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. Formand Niels Jørgen Kristensen opridsede følgende:

Vintervedligeholdelsen var billig på grund af den milde vinter. Stikvejene vil også i år blive fejet. Nogle beboer ud til stierne henstillet om at klippe beplantningen og andre småting, som alle er bragt i orden. Der har været enkelte reparationer af asfalten på stikvejene. Ved gennemgangen af områdets stikveje, skønnede vi, at de øverste stikveje på Brombærvej trængte til ny belægning. Disse veje er de ældste. Vejene er besigtiget af fagfolk, som skønnede det formålstjenligt at lægge nyt slidlag på vejene nu. Der er sket alm. vedligeholdelse med klipning og genplantninger. Stierne renset for græs og ukrudt. Grønne område ved Druevej. Ukrudt fjernet, genplantning og udlæggelse af flis. Det henstilles fortsat til beboerne ikke at smide affald mellem træer og buske, men at køre det på lossepladsen. For at undgå grundvand ud på cykelstien mellem Hybenvej-Druevej er der ud for Hybenvej 38 og i østlig retning nedgravet dræn.

Sankthansfesten var vellykket igen i år, der kom mange mennesker. Sankthansfesten vil blive videreført. Vi takker de frivillige hjælpere. Nye frivillige er velkomne.

Frugtparken - Furvej krydset, Skive kommune mener, krydset er udfærdiget på den bedste måde og ønsker ikke at ændre noget. Dette selv om der adskillige gange er rettet henvendelse til kommunen.

Fodgængerovergang/fartdæmpning Frugtparken: Der er udfærdiget forslag, som er indsendt til kommunen og til Grundejerforeningen i Vinde. Der endnu ikke taget stilling til en eventuel fartdæmpning fra kommunen.

Frugtparken som mini ringvej: Efter en avis artikel i Skive Folkeblad den 9 marts 1999, hvor borgmester Søren Andersen gav udtryk for, at Frugtparken skulle ændres til en "mini ringvej" fra Glyngørevej ved den nye Dantherm fabrik, har vi haft artikler i Skive Folkeblad, skrevet til kommunen og til de enkelte medlemmer af teknisk udvalg. Hvor vi har henvist til Skives kommuneplan fra 1989, hvor det fremgår, at der bliver lavet en forbindelsesvej fra Furvej til Nørre Boulevard (26), og kobles sammen med Glyngørevej og Frugtparkens forlængelse. I forbindelse med alt dette, har vi været på kommunen og haft aktindsigt, samt haft møde med teknisk forvaltning og direktøren fra den nye Danthermfabrik.

Kommunen vil medtage vejforbindelsen til Nørre Boulevard (26) i debatoplæg om revision af kommuneplanen.

I aftes (230399) var der borgermøde i Teatersalen, hvor foreningen var repræsenteret ved Per Kjelstrup og Niels Jørgen Kristensen. Der gjorde vi opmærksom på forholdene ved Resen skole, og vi ønskede Furvej og Glyngørevej ført ud til hovedvej 26.

Borgmester, Søren Andersen mente, Frugtparken var en vej med facadeløs bebyggelse ,og derfor var egenet til større trafikmængde. Han blev gjort opmærksom på, at de grønne områder (fællesarealerne) var af kommunen udlagt som fællesarealer. Grundejerforeningen udnyttet disse arealer til legepladser og andre aktiviteter. Derfor ønskede vi på ingen måde Frugtparken lavet om til nogen Mini ringvej med deraf forøgelse af trafikken. Indlæggene ved borgermødet blev ført til protokol, og ville blive taget med i overvejelserne ved udfærdigelse af tillægget til kommuneplanen.

Hybridnet i området: Tele Danmark har etableret kabel-tv i området. Dette har været til en del ulempe for beboerne. I forbindelse med nedgravningen er der sket skader på asfalten. Disse skader er entreprenøren i gang med at udbedre. Dette følges nøje af bestyrelsen (Benny Kirkegaard).

Når entreprenøren er færdig med udbedring af skaderne vil vi sammen med kommunen besigtige det hele og se, om der skal udføres yderligere reparationen.

Vedrørende børn og unge i vores område deltager bestyrelsen forsat i møderne.

Liv i Resen Vinde: Foreningen er også repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem. Den årlige dag/aften, afholdes i år den sidste lørdag i august.

Vedrørende det årlige tilbagevendende med heste og hunde. Vis hensyn og undlad at lade hunden forrette dens nødtørst uden for naboens hæk eller på boldbanerne/legepladserne, hvis det skulle ske, så saml efterladenskaberne op igen.

Campingvogne: Må ikke stå i længere tid på p-pladserne. Se ordensreglement og vedtægter, samt bekendtgørelse fra Skive politi. Det henstilles at man ikke lader trailere stå på vende/p-pladsen.

Nye tiltag fra medlemmerne: Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på.

Beretningen godkendt af forsamlingen.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året forinden, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.

1: Forslag om, at der skal ske påbegyndelse af asfaltarbejde på stikvejene, startende med Druevej lige numre. Forslaget indsendt af Povl Borregaard, Druevej 14.

Anders Jørgensen, Druevej ønskede, at forsamlingen stemte for forslaget, idet han fandt Druevej i meget dårlig stand. John Larsen forespurgte om slidlag, der manglede samtlige steder i området. Hans Kurt Jensen, Brombærvej forespurgt om udsigten til asfalteringen af Druevej, hvis forslaget faldt.

Ole Olsen oplyste, at Druevej efter teknisk vurdering ville være i en tilstand til asfaltering i løbet af 2 til 3 år og ikke før. Afstemningen - resultat: 1 stemte for - 29 imod. Forslag forkastet.

2:Forslag om etableret en aktivitetsbane på 20 x 40 meter indhegnet med et 3 meter højt hegn, der kan benyttes til flere aktiviteter, såsom fodbold, håndbold, hockey, skeetboard, tennis, basketball og skøjtebane om vinteren og meget mere. Priside vil ligge omkring 300.000,-. Forslaget fremsat af bestyrelsen /Niels Jørgen Kristensen.

Niels Jørgen Kristensen redegjorde for forslaget og omdelte budget for forslaget.

Spørgsmål fra salen om antal af aktive personer på banen, ligesom der blev forespurgt om vedligeholdelse af anlægget. Niels Jørgen oplyste, at der ikke forventedes vedligeholdelse af anlægget de første år. I øvrigt ville Niels Jørgen tilse stedet ogt være opsynsmand de første år frem i tiden. Banen tænkes placeret ved Hybenvej.

En fra salen oplystes, at man ikke var interesseret i at finansier børnenes sportsinteresse ved anlæggelse af banen. En anden forventede støjniveauet ville blive i en sådan omfang, at man ikke kunne være tjent med det. En anden syntes, at det var et godt tiltag, idet området var børnerigt og have mange unge mennesker, som der også skulle tilgodeses. En anden bakke op om førnævnte og syntes, at forsamling have en fejlagtig opfattelse af unge mennesker. Der var ikke de problemer omkring unge mennesker, som sagtens kunne opføre sig ordentlig. En anden syntes, at anlægget var for dyrt i forhold til antal, som kunne benytte anlægget. Debatten bølgede frem og tilbage, og der blevet tilkendegivet meninger. Alle var mere eller mindre interesseret i ideen, men man havde bange anelser om, at anlægget ville blive ødelagt efter kort tid.

Forslaget stillet til skriftlig afstemning: 15 for - 14 imod - 1 blank. Forslaget forkastet.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent. Budget opridset, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen af kassereren. Dog skal fratrækkes forbruget til aktivitetsbanen på budgettet kr. 300000,-. Der bliv stillet spørgsmål vedr. foreningens kassekredit, hvilket blev besvaret af Benny Kirkegaard. Der blev diskuteret vedrørende kontigent-størrelsen kr. 600,-

Kontingent sat til afstemning - 11 for - 14 imod. Kontingent på 600 kr. forkastet.

Bestyrelsen fremsatte herefter nyt forslag med uændret kontingent, med de følger dette måtte have for budgettet. Kontingent sat til afstemning - 28 for - 1 imod. Kontingent fastsat til kr. 300,00

Punkt 6: Valg af formand. Niels Jørgen Kristensen på valgt. Ønskede ikke genvalg. John Mortensen foreslået og valgt.

Punkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: John Mortensen ikke opstillet, grundet valgt til formand. Per Kjelstrup og Lars Johannsen, Hybenvej 16 forslået og valgt.

Valg af 2 suppleanter: Jens Åge Boesen, Nøddevej 4 og Poul Risager, Hybenvej valgt.

Punkt 8: Valg af revisor Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Carsten Hvoldal, Nøddevej 21.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet p.t. fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt:

Poul Risager oplyste om Golfklubben, som kunne få sponsoreret 8 unge mennesker, der gratis kunne få sin gang i klubben. Han ønskede nogle emner, som ville henvende sig.

Antennemast Niels Jørgen redegjorde for. Telia Nettjeneste, har søgt kommunen om tilladelse til opstilling af en 48 m høj antennemast nordvest for Marienlyst. Vi er blevet inddraget i sagen som nabohøring. Hele forsamlingen henstillede til, at opstillingen ikke blev gennemført. Bestyrelsen ville meddele dette videre til kommunen.

Niels Jørgen oplyste kort om en opgravningen hos en grundejer, der var fejlagtig refereret i Skive Folkeblad. Bestyrelsen beklagede, at sagen var refereret, som om grundejeren havde fået hele sin forhave opgravet, hvilket rettelig var, at grundejeren havde fået nedgravet en drænledning udenfor grunden i en passende afstand fra skel indtil grundejeren.

Med venlig hilsen bestyrelsen:

Forhenværende formand: Niels Jørgen Kristensen, Kirsebærvej 7, tlf. 97527709

Formand John Mortensen, Hybenvej 11, tlf. 97520635

Kasserer: Benny Kirkegaard, Hybenvej 10, tlf. 97528760

Ole Olsen, Brombærvej 16, tlf. 9751086

Per Kjelstrup, Nøddevej 41, tlf. 97510113

Lars Johannsen, Hybenvej 16, tlf. 97513566