Referat fra generalforsamlingen 2000
TID: d. 22.03.00 kl. 19:00
STED: Lærerværelset på Resen Skole
MØDT: Bestyrelsen, samt 25 medlemmer.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Lars Kopp, Nøddevej valgt.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Formand John Mortensen :

Omfatter følgende overskrifter:

Beretningen til generalforsamlingen
TID: d. 22.03.00 kl. 19:00
STED: Lærerværelset på Resen Skole
Vintervedligeholdelse:
Vi er igen sluppet meget billig på grund af den milde vinter.

Fejning:
Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske i nærmeste fremtid?

Indsamling af papir:
Der er igen i år lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole om indsamling.

Gennemgang af området:
En enkelt beboer ud til stierne skulle henstilles om at klippe beplantningen, men dette var bragt i orden, inden bestyrelsen fik rettet henvendelse til denne. I øvrigt er der repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, samt foretaget nogle små reparationer på forskellige ting i området. Der er ikke foretaget større reparationer.

Renovering af stierne:
Der har været enkelte reparationer af asfalten på stikvejene. Stierne mellem Nøddevej-Kirsebærvej, Kirsebærvej-Hybenvej samt yderste rækkehuse mod øst er flisebelægningen meget ujævn. Vi har indhentet tilbud, så disse muligt vil blive renoveret i år 2000, idet bestyrelsen fandt, at med en så stor udgift, måtte det tages med i budgettet for næste år.

Nyt asfalt:
Ved gennemgangen af områdets stikveje i 1998, skønnede vi, at de 7 øverste stikveje på Brombærvej trængte til ny belægning. Disse veje var de ældste. Vejene var besigtiget af fagfolk, som skønnede det formålstjenligt at lægge nyt slidlag på vejene nu. Dette var medtaget i budgettet for 99 og er nu udført. Nu skulle disse veje kunne holde mange år frem i tiden.

Vedligeholdelse af grønne områder:
Der er sket alm. vedligeholdelse med klipning og genplantninger.

Henkastning af haveaffald:
Det henstilles fortsat til beboerne ikke at smide affald mellem træer og buske, men at køre det til lossepladsen.

Sankt Hans Fest:
Var vellykket igen i år, der kom mange mennesker. Sankthansfesten vil blive videreført. Vi takker de frivillige hjælpere. Nye frivillige er velkomne.

Suppleant ind:
Lars Johannsen, der blev valgt ind ved sidste generalforsamling, oplyste beklageligt i slutningen af august, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen fra og med den 15. september 1999, hvor han fraflyttede huset, Hybenvej 16, Skive. Han kun derfor fortsat ikke længere være medlem. Vi takkede ham for det gode arbejde, som han nåede at gøre for foreningen.

Jens Åge Boesen, Nøddevej 4, der var suppleant, kom derfor ind i bestyrelsen fra og med d. 16. september 1999. Han har gjort det godt og det takker vi ham for.

Fodgængerovergang/fartdæmpning Frugtparken:
Der blev udfærdiget forslag for fodgængerfeltet i 1998, som blev indsendt til kommunen. Grundejerforeningen i Vinde og Skolebestyrelsen ved Resen Skole støttede forslaget. I den sidste del af 1999 har kommunen haft opstillet noget chikane i form af nogle store cementklodser med blinklys på. Dette var for at lave forsøg på stedet, hvorvidt dette havde indflydelse på trafikanternes hastighed på stedet. Ved målinger på stedet har det vist sig at være tilfældet. Anders Nielsen har udtalt til Grundejerforeningen, at hastighedsmålinger på stedet viste, at gennemsnitshastigheden under forsøget var 46 km/t imod under forhindringer 55 km/t. Kommunen har fjernet det på stedet opstillet umiddelbart inden nytårsskiftet. Herefter vil der muligt blive påmalet striber langs vejen. I øvrigt har Resen Skole klokket lidt i sagen, idet “Ingolf” og John Kvist Jacobsen, som er skolen politikontaktmand) givet indsigelser imod det opstillede uden at have hørt ledelsen på skolen først. Der er yderligere personer ved Golfbanen som har givet indsigelser.

Der endnu ikke taget stilling til en eventuel fartdæmpning fra kommunen.

Hybridnet i området:
Tele Danmark har etableret kabel-tv i området i 98. Dette har været til en del ulempe for beboerne. I forbindelse med nedgravningen var der sket skader på asfalten. Disse skader er entreprenøren stadig i gang med at udbedre. Dette følges nøje af bestyrelsen (Benny Kirkegaard).

Benny har skrevet til kommunen og anmodet om en skriftlig redegørelse for projektet, der først forventes færdiggjort og godkendt i løbet af foråret. Vi har 2 år til reklamation efter projektet er kendt færdiggjort.

Børn og unge i vores lokalområde:
Da der ikke har været behov for møder i børne- og ungdomsrådet, har der ikke været afholdt møder i 1999. Om rådet genopstår i år 2000 vides ikke, men hvis det er tilfældet er bestyrelsen villig til at deltage.

Liv i Resen Vinde:
Foreningen er også repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem.

Den årlige dag/aften, afholdes i år - den sidste lørdag i august.

Hunde og heste:
Vis hensyn og undlad at lade hunden forrette dens nødtørft (tisse og lignende) uden for naboens hæk eller på boldbanerne/legepladserne. Hvis det skulle ske, så saml efterladenskaberne op igen.

Campingvogne, trailer og lastbiler :
Må ikke stå i længere tid på p-pladserne. Se ordensreglement og vedtægter, samt bekendtgørelse fra Skive politi. Det henstilles, at man ikke lader trailere stå på vende/p-pladsen.

Nye tiltag fra medlemmerne:
Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på. Bl. a. har bestyrelsen bevilliget en bænken på forsøgsbasis til opstilling på fællespladsen på Hybenvej 29 - 41, hvor beboerne samledes i sommermånederne til en hyggesnak i 1999.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet.
Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 99, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.

1. Forslag: Peter Istrup, Nøddevej 56 havde indsendt et forslag om ændringer af vores bump. Bumpene opfattedes ikke af bestyrelsen, som værende hastighedsdæmpene bump, men bump, der tilkendegiver, at rabatten er ført igennem, hvorved der er ubetinget vigepligt i krydsene.

Efter diskution i forsamlingen, blev denne ening om, at betyrelsen bemyndiges til at efterset samtlige af vores bump og få disse bragt i en stand, så biler kan overkøre disse uden skader. Bumpene skal herefter påses af bestyrelsen, idet bumpene fortsat skal tjener deres oprindelige formål.

2 Forslag: Ole Dissing, Hybenvej 14 havde indsendt et forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at kunne give økonomisk tilskud til sportsforeninger, spejder, skoler o.s.v. til nye anlæg eller midler til udvidelser eller forbedringer.

Idet den efter bestyrelsen og diregentents opfattelse kræver en vedtægtsændring.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget opridset, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen af kassereren.
Kontingent sat til afstemning - 21 for - 4 imod. Kontingent fastsat til kr. 400,00

Punkt 6: Valg af kasserer.
Benny Kirkegaard genvalgt.

Punkt 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer:
Ole Olsen forslået og valgt.

Valg af 2 suppleanter:
Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej valgt.

Punkt 8: Valg af revisor.
Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant.
Carsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren.
Beløbet p.t. fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt:
Der blev talt om løst og fast - intet direkte for grundejerforeningen, men nogle problemer omkring dræn m.v. Bestyrelsen noterede problemerne op og vil gå videre med disse.

Referent - Per Kjelstrup.

Formand: John Mortensen, Hybenvej 11, tlf. 97520635

Dirigent Lars Kopp, Nøddevej 7, tlf. 9752 6752