Referat fra generalforsamlingen 2001
TID: 26.03.01 kl. 19:30 på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. - Lars Kopp, Nøddevej valgt.
30 stemmeberettiget til stede, heraf 3 fuldmagter.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. Formand John Mortensen ridsede følgende op:

Omfatter følgende overskrifter:

Beretningen til generalforsamlingen
TID: d. 26.03.01 kl. 19:30
STED: Lærerværelset på Resen Skole
Vintervedligeholdelse:
Vi er igen sluppet meget billig på grund af den milde vinter.

Fejning:
Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske i nærmeste fremtid?

Indsamling af papir:
Der er igen i år lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole om indsamling og oprydning af papir i området.

Gennemgang af området:
Der er i år repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, samt foretaget nogle små reparationer på forskellige ting i området. Der er indkøbt nogle nye bænke til legepladserne, idet de gamle var udslidte og kunne ikke holde sammen. Der er ikke foretaget større reparationer.

Renovering af stierne:
Vi har fået langt fliserne om på stierne mellem Nøddevej og Kirsebærvej og mellem Kirsebærvej og Hybenvej, samt langs de yderste rækkehuse længst mod øst. Yderligere er der herunder repareret ved kloaksystemer på stisystemet mellem Hybenvej og Kirsebærvej, idet der her var problemer med overfladevandet. Der er yderligere drænet på stykket. Nogle enkelte beboer havde under udførslen af arbejdet klaget over måden stenene/fliserne blev henkastet på, hvilket blev påtalt overfor entreprenøren. Hvis der ses at være skader på hækkene, efter disse er sprunget ud til forår, vil foreningen tage en henvendelse til entreprenøren for at få skader udbedret.

Der har været enkelte reparationer af asfalten på stikvejene.

Asfalt:
Vi har fået langt asfalt i overkørslerne og de er endnu ikke er ordnet vil blive ordnet i nær fremtid. I øvrigt har der været nogle enkelte reparationer af huler i asfaltbelægningen.

Vedligeholdelse af grønne områder:
Der er sket alm. vedligeholdelse med klipning og genplantninger.

Henkastning af haveaffald:
Det henstilles fortsat til beboerne ikke at smide affald mellem træer og buske, men at køre det til lossepladsen.

Sankt Hans Fest:
Var vellykket igen i år, der kom mange mennesker. Sankthansfesten vil blive videreført. Vi takker de frivillige hjælpere. Nye frivillige er velkomne.

Fodgængerovergang/fartdæmpning Frugtparken:
Der blev udfærdiget forslag for fodgængerfeltet i 1998, som blev indsendt til kommunen. Grundejerforeningen i Vinde og Skolebestyrelsen ved Resen Skole støttede forslaget. I den sidste del af 1999 har kommunen haft opstillet noget chikane i form af nogle store cementklodser med blinklys på. Dette var for at lave forsøg på stedet, hvorvidt dette havde indflydelse på trafikanternes hastighed på stedet. Ved målinger på stedet har det vist sig at være tilfældet. Anders Nielsen har udtalt til Grundejerforeningen, at hastighedsmålinger på stedet viste, at gennemsnitshastigheden under forsøget var 46 km/t imod under forhindringer 55 km/t. Kommunen har fjernet det på stedet opstillet umiddelbart inden nytårsskiftet til år 2000.blev udfærdiget forslag for fodgængerfeltet i 1998, som blev indsendt til kommunen.

Sidste møde mellem kommunen og det lokale trafikråd, hvori grundejerforeningen er repræsenteret, udtalte folk fra kommunen, at de intet kendskab havde til projektet. Så der sker nok aldrig mere i denne sag desværre. Vi føler ikke, at kommunen har interesse i sagen

Hybridnet i området:
Tele Danmark har etableret kabeltv i området i 98. Dette har været til en del ulempe for beboerne. I forbindelse med nedgravningen var der sket skader på asfalten. Disse skader er entreprenøren stadig i gang med at udbedre. Dette følges af bestyrelsen (Benny Kirkegaard). Benny har skrevet til kommunen og anmodet om en skriftlig redegørelse for projektet, der endnu ikke endelig er godkendt. Vi har intet hørt trods gentagne henvendelser.

Liv i Resen Vinde:
Foreningen er også repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem.

Den årlige dag/aften, afholdes i år - den sidste lørdag i august.

Hunde og heste:
Vis hensyn og undlad at lade hunden forrette dens nødtørft (tisse og lignende) uden for naboens hæk eller på boldbanerne/legepladserne. Hvis det skulle ske, så saml efterladenskaberne op igen.

Campingvogne, trailer og lastbiler :
Må ikke stå i længere tid på p-pladserne. Se ordensreglement og vedtægter. Det henstilles, at man ikke lader trailere stå på vende/p-pladsen. Med hensyn til reglerne om lastvognsparkering og parkering med trailer og campingvogne indenfor Skive Kommune er disse regel pt. sat ud af drift, idet det efter nye retningslinier nu er kommunen, som har tilsynspligt og skal sætter reglerne herfor. Kommunen har endnu ikke udfærdige regler.

Nye tiltag fra medlemmerne:
Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på. Bl. a. har bestyrelsen bevilliget endnu en bænken på forsøgsbasis til opstilling på fællespladsen på Hybenvej 15 - 27, hvor beboerne samledes i sommermånederne til en hyggesnak i 2000.

Nybeplantning på marken ved Gigtplejehjemmet:
Der har været møde på Kirsebærvej 65 hos Flemming Rosenskjold, hvor der har været drøftet beplantning på marken ved Gigtplejehjemmet. Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden. Se afsnittet "Beplantning ved gigtplejehjemmet".

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2000, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.

Forslag: Nye legeredskaber til legepladsen nedenfor Druevej. Udgifter til dette beløber op i 160.000,-. Forslaget forkastet med 13 for og 13 imod. 6 undlod at stemme.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent. Budget opridset, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen af kassereren med fradrag af de 160.000 til legeredskaber. Kontigent foreslået fra salen på 400 (uændret). Kontingent sat til afstemning - 28 for 500 i kontingent - 2 for 400 kr,-. Kontingent fastsat til kr. 500,00

Punkt 6: Valg af formand. John Mortensen genvalgt.

Punkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Per Kjelstrup og Jens Åge Boesen genvalgt.

Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej valgt.

Punkt 8: Valg af revisor. Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Carsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet p.t. fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt: Der blev talt om løst og fast. Herunder bemærkede bestyrelsen, at der fra salen blev oplyst, at stamvejen øverste del på Brombærvej er i meget dårlig stand. Kommunen vil blive orienteret.

Der blev klaget over knallertkørsel (30 og 45) på stierne. Knallert 45 må ikke køre på stierne. Der henstilles i øvrigt til, at knallert 30 benytter vejene og ikke stierne, så evt. uheld undgåes.

Referent - Per Kjelstrup, Nøddevej 41.

Formand John Mortensen, Hybenvej 11.

Diregent Lars Kopp, Nøddevej 7.