Referat fra generalforsamlingen 2002
TID:19.03.02 kl. 19:30 på Resen Skole

Punkt 1: Valg af dirigent. Lars Kopp foreslået og valgt.

15 stemmeberettiget til stede.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. Formand John Mortensen ridsede følgende op:

Vintervedligeholdelse: Vi er ikke sluppet helt billig på grund af snefaldet omkring jul.

Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske i nærmeste fremtid?

Indsamling af papir: Der er igen i år lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole om indsamling og oprydning af papir i området.

Gennemgang af området: Der er repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, samt foretaget nogle småreparationer på forskellige ting i området. Der er indkøbt nogle nye bænke til legepladserne og til nogle vendepladser, som medlemmer har søgt om.

Renovering af stierne: Vi har fået langt de sidste fliser om på stierne mellem Hybenvej og Druevej, som ikke tidligere er lagt om, samt langs nogle af rækkehusene længst mod nord. Nu skulle vores stier være opfrisket, så de alle kan holde nogle år uden vedligeholdelse. Yderligere er der i 2001 repareret ved kloaksystemer på stisystemet mellem Hybenvej og Druevej længst mod øst, idet der her stadig var problemer med overfladevandet. Det var dræn, som var blevet fyldt med okker. Det var yderligere planen, at der skulle drænes ved vores bålplads, men på grund af nedbør i August 2001, bliver dette arbejde først udført her i foråret. Der har været enkelte reparationer af asfalten på stikvejene.

Vedligeholdelse af grønne områder: Der er sket alm. vedligeholdelse med klipning og genplantninger.

Sankt Hans Fest: Var vellykket igen i år, der kom mange mennesker. Sankt Hans Festen vil blive videreført. Vi takker de frivillige hjælpere. Nye frivillige er velkomne.

Gaslugt i den nordlige del af vores område. Nogle beboer var her i efteråret bange for, at der var udslip af naturgas, hvorfor Dansk Naturgas blev tilkaldt for nærmere undersøgelse. Det vise sig, at der var tale om gasser, som kom fra kloaksystemet. Vi har derfor rettet henvendelse til Skive Kommune og gjort dem bekendt med problemet. Kommunen har oplyst, at Viborg Amt efter et afholdte møde har meddelt 4S, at perkolatbassinerne skulle beluftes, og at der jævnligt skulle sendes en "rensegris" gennem trykledningen for at fjerne eventuelle belægninger. Begge tiltag skulle gerne afhjælpe de aktuelle lugtgener. Yderligere har kommunen meddelt, at Der forventes afholdt et møde inden jul (2001),hvor også 4S er inviteret. Mødets formål er at få drøftet de muligheder, der kan hindre en gentagelse af lugtproblemerne. Herfra har vi intet hørt.

Hybridnet i området: Tele Danmark har etableret kabeltv i området i 98. Dette har været til en del ulempe for beboerne. I forbindelse med nedgravningen var der sket skader på asfalten. Disse skader skulle entreprenøren efterhånden være færdig med at udbedre. Dette følges af bestyrelsen (Benny Kirkegaard). Benny har skrevet til kommunen og anmodet om en skriftlig redegørelse for projektet, der endnu ikke endelig er godkendt. Vi har ikke hørt fra deres repræsentant, trods gentagne henvendelser og er efterhånden ved at være godt træt af sagen.

Liv i Resen Vinde: Foreningen er også repræsenteret ved tre bestyrelsesmedlem. Den årlige dag/aften, afholdes i år - den sidste lørdag i august (d. 31.).

Hunde og heste: Vis hensyn og undlad at lade hunden forrette dens nødtørst (tisse og lignende) uden for naboens hæk eller på boldbanerne/legepladserne. Hvis det skulle ske, så saml efterladenskaberne op igen. Der skal jo være plads til os alle.

Campingvogne, trailer og lastbiler : Må ikke stå i længere tid på p-pladserne. Se ordensreglement og vedtægter. Det henstilles, at man ikke lader trailere eller campingvogne stå på vende-/p-pladsen.

Nye tiltag fra medlemmerne: Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på. Bl. a. har bestyrelsen bevilliget endnu nogle bænke på forsøgsbasis til opstilling på fællespladserne, hvor beboerne samledes i sommermånederne til en hyggesnak.

Herefter var der en debat bl. a. omkring vedligeholdelse af vores veje, idet to beboer fra Druevej ikke fandt, at man kunne vente længere med at lægge nyt asfalt på. Bestyrelsen oplyste hertil, at der vil blive lagt nyt asfalt på, når det skønnedes nødvendig.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2001, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag: ingen.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent. Budget opridset, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen af kassereren. Kontingent fastsat til kr. 500,00

Punkt 6: Valg af kasserer. Benny Kirkegaard genvalgt.

Punkt 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer: Ole Olsen foreslået og genvalgt.

Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej valgt.

Punkt 8: Valg af revisor. Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Carsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt: Der blev talt om løst og fast.

Referent - Per Kjelstrup, Nøddevej 41.