Referat fra generalforsamlingen 2003
TID: 25.03.03 kl. 19:00 på Resen Skole

Punkt 1:
Valg af dirigent. - Lars Kopp, Nøddevej valgt. - 16 stemmeberettiget til stede. Ingen fuldmagter.

Punkt 2:
Bestyrelsens beretning. - Formand John Mortensen ridsede følgende op:

Vintervedligeholdelse: Vi er ikke sluppet helt billig, og har haft nogle udgifter på grund af snefaldet i februar 2002.

Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske i nærmeste fremtid.

Indsamling af papir: Der er lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole om indsamling og oprydning af papir i området.

Gennemgang af området: Der er repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, samt foretaget nogle småreparationer på forskellige ting i området. Der er sidst på året bevilliget en beach-volly-bane, som vil blive placeret ved den store legeplads nedenfor Kirsebærvej, hvor nogle beboer selv vil etableret denne.

Vedligeholdelse af grønne områder: Der er faktisk ikke blevet ordnet ved de grønne området. Planen er, at vi indhenter tilbud fra to privat firmaet.
Der skal ryddes op i buskads og beplantede områder i løbet af dette år. Det er planen, at selvsående planter fjernes (rosenbuske). Herefter vil der kun være træer og buske, som kan beskæres. Vedligeholdelsen bliver herved minimal.

Græsslåning: Ordningen med Niels Pedersen forløber indtil videre fint, men der skal evalueres på dette til efteråret.

Sankt Hans Fest: Var vellykket igen i år, der kom mange mennesker. Sankt Hans Festen vil desværre ikke blive videreført, hvis vi ikke finder frivillige, som er villig til at tage en tørn for dette - ellers - gode arrangement. Der er nogle få, som har meldt sig p.t.

Gaslugt i den nordlige del af vores område, som vi har haft problemer med, er heldigvis forsvundet, så vi forventer, at problemet er løst.

Hybridnet i området: Tele Danmark har etableret kabeltv i området i 98. Vi har endnu ikke hørt fra kommune og har stadig godkendelsen til gode. Vi er efterhånden ved at være godt træt af sagen.

Liv i Resen Vinde: Foreningen er også repræsenteret ved tre bestyrelsesmedlem. Den årlige dag/aften, afholdes i år - den sidste lørdag i august.

Hunde og heste: Vis hensyn og undlad at lade hunden forrette dens nødtørst (tisse og lignende) uden for naboens hæk eller på boldbanerne/legepladserne. Hvis det skulle ske, så saml efterladenskaberne op igen. Der skal jo være plads til os alle.

Campingvogne, trailer og lastbiler : Må ikke stå i længere tid på p-pladserne. Se ordensreglement og vedtægter.
Det henstilles, at man ikke lader trailere eller campingvogne stå på vende-/p-pladsen, hvilket kan politianmeldelse.

Nye tiltag fra medlemmerne: Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på.

Internet: Vores internetside er man i øvrigt velkommen til at besøge, hvor der er information, ordensreglementer, referater mv - WWW. FRUGTPARKEN.DK. Her kan også mailes til bestyrelsen. Som noget nyt kan man sætte ting til salg - give meddelelser og meget andet på siden. Besøg den og brug den - Det er det vi har den til ....

Punkt 3:
Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2002, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4:
Rettidigt indkomne forslag.

Forslag fra Anette og Jack - Brobærvej 19, Heidi og John, Brombærvej 21 og Jane og Ole, Brombærvej 27, der har stillet forslag om en totalrenovering af legepladsen ved Brombærvej - kostpris 60.000,-. Indkommet d. 31. jan. 2003. Ole redegjorde for forslaget og efter forespørgsel redegjorde for hvilke legeredskaber, som ønsket indkøbt. Redskaberne var godkendt.

Der er i øvrigt tegnet ansvarsforsikring.

Afstemning om forslaget - alle for. Forslaget vedtaget, men på grund af antal af fremmødte, skal forslaget endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Se ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 5:
Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget opridset, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen af kassereren. Kontingent fastsat til kr. 500,00

Punkt 6:
Valg af formand.
Per Kjelstrup foreslået og valgt.

Punkt 7:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
Laurs Laursen, Nøddevej 6 (ny) og Jens Åge Boesen valgt.

Valg af 2 suppleanter:
Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej valgt.

Punkt 8:
Valg af revisor.
Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9:
Valg af revisorsuppleant.
Carsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

Punkt 10:
Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren.
Beløbet p.t. fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11:
Eventuelt:
Der blev talt om løst og fast. Fodgængerfelt ved Citroenvej, Velkomstpakke til nye beboer. Kør ordentlig alle steder - vi skal være her alle sammen.

Bestyrelsen:

Formand Per Kjelstrup
Kasserer Benny Kirkegaard
Ole Olsen
Jens Aage Boesen
Laurs Laursen

________________

Ekstraordinærgeneralforsamlingen d. 13. maj 2003
kl. 19:00 på "Lærerværelset" på Resen Skole
---- Referat fra mødet -----
TIRSDAG D. 13.05.03 kl. 19:00

på lærerværelset på Resen Skole

Punkt 1: Valg af dirigent. - Jens Boesen foreslået og valgt.

Der var fremmødt 12 stemmeberettigede og heraf havde 4 en fuldmagt. I alt 16 stemmeberettigede.

Punkt 2: Behandling af forslag:

Istandsættelse af /renovering af legepladsen ved Brombærvej. Udgifter til dette beløber sig op på ca. 60.000,-.
Forslagsstiller Anette/Jack Brombærvej 19 - Heidi/John Brombærvej 21 og Jane/Ole Brombærvej 27.

For forslaget stemte 16 - imod ingen. Forslaget vedtaget.

Med venlig hilsen bestyrelsen:

Formand: Per Kjelstrup, Nøddevej 41, tlf. 97510113
Kasserer: Benny Kirkegaard, Hybenvej 10, tlf. 97528760
Ole Olsen, Brombærvej 16, tlf. 9751086
Jens Aage Boesen, Nøddevej 4, tlf. 97526178
Laurs Laursen, Nøddevej 6, tlf. 97511323