Referat fra generalforsamlingen 2004
TID: 30.03.04 kl. 19:30 på Resen Skole

Punkt 1: Valg af dirigent. Grete Pedersen, Hybenvej 35, foreslået og valgt. 21 stemmeberettiget til stede.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. Formanden ridsede følgende op:

Vintervedligeholdelse: Vi er sluppet med samme udgifter, som sidste år.

Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske i næste uge. Trailerfolket bedes være mere opmærksom på, at deres affald ikke ligger spredt langs Frugtparken.

Indsamling af papir : Der vil igen i år blive lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole.

Gennemgang af området: Der er repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, samt foretaget nogle små reparationer på forskellige ting i området. Der blev i 2002 bevilliget en beach-volly-bane, som blev færdig i 2003. Den er placeret ved den store legeplads nedenfor Kirsebærvej.

Vedligeholdelse af grønne områder: Der var faktisk ikke blevet ordnet ved de grønne områder, siden Hauge stoppede for et par år siden. Der blev sidste år lavet aftale med en ny gartner - Søholmens Gartneri - og planen var, at vi fik ryddet op i buskads og beplantede områder i løbet af året. Der skulle ændres, så det selvsåede fjernes (blommetræer ol.) og det blev udvalgte træer og buske, som forblev, hvorefter vedligeholdelsen er minimal. Grundet et kort forår fik vi ikke sat i værk sidste år, hvorfor dette først nu er i gang.

Sankt Hans Fest: Var vellykket igen i år, og der kom mange mennesker, selv om det stod ned i stænger og det ikke lykkedes at få ild i det store bål. Sankt Hans Festen vil igen blive forsøgt videreført, hvis vi finder frivillige, som er villig til at tage en tørn for dette gode arrangement. Der var p.t.. to, som sammen med bestyrelsen fik det klaret i 2003. Men der mangler flere til at løfte læsset. Vi takker de to frivillige hjælpere (Birgit og Marianne), som har taget en stor tørn sidste år. Nye frivillige er - som sagt - meget velkomne og skal kontakte bestyrelsen.

Parkering til ulempe: Bestyrelsen var på besøg hos en beboer i området, der på vegne af beboerne på den øvrige del af stikvejen klagede over parkering på vendepladsen fra en bestemt beboer. Gjort bekendt med ordensreglementet for området. Bestyrelsen henstiller til, at man selv taler sammen på stikvejene og gør evt. et problem synlig, hvis man ikke kan acceptere en parkering på vendepladserne over længere tid eller daglig.

Trafikrådet genopstår: Sidste år på generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at Fodgængerfeltet over Frugtparken var særdeles trafikfarlig. Vi havde tidligere stillet forslag til Skive Kommune. Trafikrådet har holdt møde på Resen Skole om de problemer, som bl.a. er i vore område. Vi ser spændt frem til resultater fra rådet, hvor vi beklæder tre pladser i bestyrelsen. Vi er her bl.a. blevet lovet, at der vil ske ændringer ved førnævnte fodgængerovergang - der kommer trafiklys for enden af Frugtparken - der sker ændringer ved lyskrydset ved Resen Skole - samt mulig asfalt på stien fra industrikvarteret til boldbanerne (husimin - mulig ført til næste år).

Hybridnet i området: Tele Danmark har etableret kabel-tv i området i 98. Vi har ikke hørt fra kommune mv. og har stadig godkendelsen til gode - selv om det er 5 år siden. Vi afventer stadig sagen.

Liv i Resen Vinde: Foreningen er også repræsenteret med flere medlemmer. Den årlige dag/aften, afholdes i år, den 28. august (altid sidste lørdag i august).

Nye tiltag fra medlemmerne: Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på. Bl. a. har bestyrelsen bevilliget endnu nogle bænke på forsøgsbasis til opstilling på fællespladserne, hvor beboerne samledes i sommermånederne til en hyggesnak, men bænkene, som blev indkøbt sidste år er fordelt. Så er der ønske om yderligere, skal vi have nogle indkøbt.

Støj fra Nørre Boulevard: Der er givet udtryk for, at der er meget støj fra vejen. Vi har kontakt til Skive Kommune (gennem trafikrådet) og gjort dem bekendt med problemet. Vi vil få informationer og de overvejelser der gøres i forhold til støj og den øgede mængde af trafik på vejen (26).
I den nye kommuneplan er der forslag om at føre Furvejen over bag om Dantherm og herunder lukke Frugtparken op mod nord. Men der findes tillige også et forslag om at lukke Furvejen op til 26 via Rudemøllevej. Vi har tydeligt gjort repræsentanterne fra kommunen opmærksom på, at vi IKKE ønsker Frugtparken åbnet mod nord. Yderligere vil vi udfærdige et brev til kommunen vedr. dette.

www.frugtparken.dk: Vores internetside er man i øvrigt velkommen til at besøge, hvor der er information, ordensreglementer, referater mv. - WWW. FRUGTPARKEN.DK. Her kan også mailes til bestyrelsen.
Som noget nyt er der kommet en opslagstavle , hvor der kan sættes ting til salg - give meddelelser og meget andet på siden. Besøg den og brug den - Det er det vi har den til ..

Internet-forsøg: Energi Midt har kørt forsøg med Internet på stamvejene Nøddevej og Kirsebærvej. Beboerne, som er med i forsøget henstilles til selv at kontakte Energi Midt.

Grundejerforeningen 25 år . Der gøres tanke omkring dette jubilæum, hvor nogle ønsker dette markeret. Vi har talt med forskellige om det at bruge midler fra foreningen var i strid med vedtægterne. Da dette ikke fandtes i modstrid med vedtægterne vil der til næste generalforsamling fremgå en post på budgettet for 2005 - “Jubilæumsfest 25 år”. Vi vil i år arbejde med ideer og forslag til en sådan fest, samt udregne budgettet. Er der nogen, som ønsker at deltage i et festudvalg - hører vi meget gerne fra dem.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2003, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag. Ingen.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent. Budget godkendt, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen. Kontingent fastsat til kr. 500,00

Punkt 6: Valg af kasserer. Benny Kirkegaard genvalgt.

Punkt 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem : Ole Olsen foreslået og genvalgt.

Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej valgt.

Punkt 8: Valg af revisor. Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Carsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. - Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt: Der blev talt om løst og fast, herunder græsslåning ved Hybenvejs vestliggende ende, som har været besværliggjort af meget blød og fugtig jord. Henkastning af affald eller haveaffald vest for Frugtparken, hvor vi må henstille til, at man kører sit haveaffald på lossepladsen.

Flere fandt ideen omkring en jubilæumsfest for meget positiv. Poul Risager og Chris Pedersen meldte sig til festudvalget , som skal komme med forslag til en jubilæumsfest i 2005 i anledning af foreningens 25 års jubilæum. Bestyrelsen vil også blive repræsenteret, men der må meget gerne komme flere, hvorfor vi gerne hører fra flere beboer i området, som vil deltage i vores festudvalg