Referat fra generalforsamlingen 2005
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt TIRSDAG D. 15.03.05 kl. 19:00 på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. - Lars Kopp, Nøddevej valgt. - 22 stemmeberettiget til stede. 0 fuldmagter.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende op:

Vintervedligeholdelse: Vi håber, at vintervedligeholdelsen har været tilfredsstillende. Det har været billig, og har i skrivende stund haft nogle få udgifter for 2004. Men her i år har vores snerydning været noget voldsom, hvorfor vi skal have rettet henvendelse til denne. Der er steder, hvor jorden er kørt op og græsset skubbet, hvilket ikke er særlig godt. Men der er jo 2005.
Fejning:
Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne.
Indsamling af papir
: Der er igen i år lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole om indsamling og oprydning af papir i området.
Gennemgang af området:
Der er repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, samt foretaget nogle små reparationer på forskellige ting i området.
Vedligeholdelse af grønne områder:
Første etape er udført i 2004 og anden etape vil blive udført her i løbet af foråret. Træer og buske er tyndet kraftig, således der ligesom er dannet en allé. Buskene er klippet helt tilbage og er allerede nu vokset helt godt frem igen. Så vi kan vente læ fra bæltet allerede i år. Der skal ændres, så det selvsåede fjernes og der bliver træer og buske, som forbliver, hvorefter vedligeholdelsen bliver minimal. De små buske skal herefter maskinklippes årligt. Vi har informeret beboerne, som har haver, der støder op mod friarealerne, som mangler at blive klippet. De har herved haft mulighed for selv at få plantet hæk mv. Yderligere har vi sløjfet hækken rundt omkring legepladsen ved Hybenvej mod syd. Arealet er blevet lyst og indbydende igen og man kan se legeredskaberne.
Sankt Hans Fest:
Var vellykket igen i år, der kom mange mennesker. Sankt Hans Festen vil blive videreført, idet vi fandt frivillige, som er villig til at tage en tør for dette gode arrangement. Men skulle der være nogle i mellem forsamlingen, som vil stå frem og deltage, vil vi selvfølgelig gerne dette. Jo flere vi er om at løfte, jo bedre. Vi vil gerne her takker de frivillige hjælpere, Birgit Flæng Jørgensen og Marianne Kornum Olesen, som har taget en stor tørn de sidste år. Birgit fortsætter nok ikke, da hun er flyttet fra området. Men de har gjort det virkelig godt. I øvrigt er der yderligere kommet to til.- Tina og Simon Kaastrup, Kirsebærvej 63, Vi takker selvfølge også dem for deres henvendelse.
Bredbånd i området:
EnergiMidt arbejder i øjeblikket på nedgravning af rør til deres nye bredbånd. Vi har haft møde med Energi Midt om deres nye tiltag, sammen med repræsentanter fra antenneforeningen ved Hybenvej og antenneforeningen ved Citronvej. Som det ser ud nu, har vi ingen aftaler med Energi Midt, men vi har diskuteret muligheder. Priser mv. kan ses på EnergiMidts hjemmeside.
Kommunens nye Planstrategien vedtaget på byrådsmøde den 18.1.2004:
Grundejerforeningen har givet indsigelser i forbindelse med førnævnte planstrategi, idet nogle embedsfolk i det stille gik med en plan om at få lukket Frugtparken op mod nord med den ene grund, at busserne kunne køre igennem. Alt dette kom frem i forbindelse med en plan om forlægning af Furvej. Vi mødte op til diverse møde, ligesom vi gav vores mening til kende via brev. Brevet kan læses på vores hjemmeside i sin fulde længde.
Trafikrådet i Resen:
Af øvrige tiltag som vedrøre beboerne i området kan vi tillige nævne, at tre fra bestyrelsen deltager i Trafikrådet. Her er det lykkedes os at få problemerne op omkring krydset ved enden af Frugtparken, hvor der i nærmest fremtid vil blive etableret lyssignal. Yderligere har vi kikke på fodgængerovergangen over Frugtparken, hvor der arbejdes med noget chikane. Vi har set på lyskrydset ved skolen over Furvej, som er i gang med at blive moderniseret, samt flere andre tiltag. Det sidste vi har arbejdet med, er en tunnel under Furvej. Man kan i øvrigt gå ind på vores egen hjemmeside og læse mere om trafikrådets arbejde.
Liv i Resen Vinde: Foreningen er også repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem. Den årlige dag/aften, afholdes i år - den sidste lørdag i august. I år fejre Liv i Resen Vinde 10 års jubilæum. Støt op om dette gode arrangement, hvis I ønsker, at det skal fortsætte. Det giver et eller andet sted samling på området. I år afholdes det lørdag d. 27. August.
Nye tiltag fra medlemmerne:
Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på. Bl. a. har bestyrelsen bevilliget endnu nogle bænke på forsøgsbasis til opstilling på fællespladserne, hvor beboerne samledes i sommermånederne til en hyggesnak, men bænkene, som blev indkøbt sidste år er fordelt. Så er der ønske om yderligere, skal vi have nogle indkøbt.
Vores internetside
er blevet opdateret og har fået nyt design, som gør den lettere at overskue. Man er meget velkommen til at besøge den, hvor der er information, ordensreglementer, referater mv. - eller skrive sin mening om ting, oplysninger om fødselsdage og meget mere på opslagstavlen. Vores side har adressen: WWW. FRUGTPARKEN.DK. Herfra kan også mails til bestyrelsen.
25 års Jubilæum.
I forbindelse med generalforsamlingen sidste år blev der nedsat et udvalg, som skulle planlægge vores jubilæum. Poul Risarger og Chris Pedersen var med i dette udvalg, sammen med den øvrige bestyrelse. Vi takker for det store arbejde, som er gjort i udvalget og håber det må blive en rigtig god fest, som vi kan mindes mange år frem. Festen er planlagt til at skulle afholdes d. 28. Maj 2005 i Resen Hallen.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet.
Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2004, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.
Forslag 1: Grundejerne på Druevej 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 foreslog, at der nu tages fat på den hidtil lovede asfaltering af vores stikvejen.
Bestyrelsen oplyste, at diskussionen tidligere have været omkring asfalt bl.a. til generalforsamlingen i 1999.
Forslag 2: Der blev derfor stillet et ændringsforslag, hvor det fremover var op til bestyrelsen at påse vejenes tilstand og sørge for den nødvendige vedligeholdelse. Asfalten ville først blive udskiftet, når det var faglig forsvarlig og ikke hvis asfalten - af fagfolk - skønnedes at være i orden. Forslaget i øvrigt indeholdt i vedtægterne for området.
Dirigenten tog herefter de to forslag til afstemning. Forslag 1: 3 stemmer for / Forslag 2: 18 stemmer for. Forslag 1 forkaster - Forslag 2 vedtaget.
Under debatten kom det frem, at der var problemer omkring vand på 1. stikvej Druevej (2 - 10), hvilket vil blive videregivet til vores fagfolk på området. De to veje vil i øvrigt blive nøje vurderet her i foråret af fagfolk for at få det helt fastlagt mht. asfaltens tilstand og forventet holdbarhed.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget opridset, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen af kassereren. Kontingent fastsat til kr. 500,00

Punkt 6: Valg af formand. Per Kjelstrup , Nøddevej genvalgt.

Punkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer : Laurs Laursen , Nøddevej og Jens Åge Boesen, Nøddevej genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt.

Punkt 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt:
Kort orientering om Bredbånd. Oplæg til møde hos EnergiMidt. Her kom det frem fra salen, at man var meget utilfreds med, at der blev skåret i asfalten på de små stikveje. Særligt når det ikke var nødvendigt, idet der var plads til kabelføring langs grundene ind til lygtestanderne.
Det blev kort nævnt, at der var hjulspor efter græsslåningen, ligesom man fandt det upassende, at der blev slået græs om aftenen og i weekenderne.
Nogle klagede over støjen fra Nørre Boulevard (26). Bestyrelsen lovede at arbejde videre og foretage henvendelse til kommunen. Nogle ville gerne være med i evt. et udvalg. I øvrigt blev der blev talt om løst og fast.

Bestyrelsen :
Formand Per Kjelstrup
Kasserer Benny Kirkegaard
Ole Olsen
Jens Aage Boesen
Laurs Laursen

Med referatet medsendtes sidste nye optryk af: Vedtægter og Ordensreglement for Grundejerforeningen Frugtparken.dk