Referat fra generalforsamlingen 2006
Referat fra ordinær generalforsamling afholdt TIRSDAG D. 14.03.06 kl. 19:00 på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. - Niels Kristensen, Kirsebærvej 66 valgt. - 15 stemmeberettiget til stede. 0 fuldmagter.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende op:

Vintervedligeholdelse: Vi håber, at vintervedligeholdelsen har været tilfredsstillende indtil videre. Vintermåneden i år har været hektisk. Bestyrelsen har været tilfreds med rydningen, der har været vanskeliggjort af, at det har tøet og frosset over flere gangen. Vores veje har - i forhold til andre veje - været grusset i tilstrækkelig grad.
Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne.
Indsamling af papir : Der er igen i år lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole om indsamling og oprydning af papir i området.
Gennemgang af området: Der er repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, samt foretaget nogle små reparationer på forskellige ting i området. Bl. Nyt legehus er bestilt til legepladsen nedenfor Kirsebærvej.
Vedligeholdelse af grønne områder: Anden etape er udført her i løbet af sidste forår. Træer og buske er tyndet kraftig, således der ligesom er dannet en allé. Buskene er klippet helt tilbage og er allerede nu vokset helt godt frem igen. Så vi må håbe, at folk efterhånden har fået ryddet op udenfor deres haver, som ligger op mod de frie områder.
Sankt Hans Fest: Var vellykket igen i år, der kom mange mennesker. Sankt Hans Festen vil blive videreført, idet vi fandt frivillige, som er villig til at tage en tør for dette gode arrangement. Skulle der være nogle, som vil stå frem og deltage, vil vi selvfølgelig gerne dette. Jo flere vi er om at løfte, jo bedre. Vi vil gerne her takker de frivillige hjælpere, som har taget en stor tørn de sidste år. De har gjort det virkelig godt.
Jubilæumsfesten: Der deltog ca. 200 medlemmer og særlige indbudte personer til festen. Udgifter: omkring 94.000,- kr. Festen var rigtig god med masser og hygge og nabosnak. Vi er opfordret til at holde en fest årligt på samme måde, men det gør vi ikke. Vi vil meget gerne rose alle de hjælpere, som har bidraget med borddækningen, planlægning mv. Særlig Poul og Chris, som har lagt et stort stykke arbejde i at få festen i gode rammer. Vandrepokalen for Godt Naboskab vil blive annonceret på hjemmesiden, - følg med her.
Bredbånd i området: Energi Midt arbejdede på nedgravning af rør til deres nye bredbånd. Vi var ikke tilfredse med måden, som dette arbejde blev udført på og har talt med EnergiMidt. Det blev oplyst, at de ikke selv stod for nedgravningen, men har taget vores klage alvorligt og forsøgt at rette på fejlene. De som kom med fra starten har haft gratis TV og bredbånd frem til januar. Telefondelen er endnu ikke kommet med. Som det ser ud nu, har vi ingen aftaler med Energi Midt, men vi har diskuteret muligheder. Priser mv. kan ses på EnergiMidts hjemmeside.
Liv i Resen Vinde: Foreningen er også repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem. Den årlige dag/aften, afholdes i år - den sidste lørdag i august.
Kommunens nye Planstrategien vedtaget på byrådsmøde den 18.1.2004: Dette har vi intet hørt fra siden. Udvalget, som skulle komme med en anbefaling, er formentlig opløst, som følge af nedlæggelse af Amt.
Trafikrådet i Resen: Af øvrige tiltag som vedrøre beboerne i området kan vi tillige nævne, at tre fra bestyrelsen deltager i Trafikrådet. Her er det lykkedes os at få problemerne op omkring krydset ved enden af Frugtparken, hvor der i 2005 blev etableret lyssignal. Yderligere har vi kikke på fo dgængerovergangen over Frugtparken, hvor der arbejdes med noget chikane. Vi har fået ordnet lyskrydset ved skolen over Furvej, som er blevet moderniseret, samt flere andre tiltag. Det sidste vi har arbejdet med, er en tunnel under Furvej, hvor der er afsat midler på budgettet for Skive kommune i 2006 til dette projekt. Man kan i øvrigt gå ind på vores egen hjemmeside og læse mere om trafikrådets arbejde.
Nye tiltag fra medlemmerne: Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på.
Vores internetside bliver løbende opdateret og fik nyt design i 2004, som gør den lettere at overskue. Der er dog ikke sket meget i området, som er kommet med. Man er meget velkommen til at besøge den, hvor der er information, ordensreglementer, referater mv. - eller skrive sin mening om ting, oplysninger om fødselsdage og meget mere på opslagstavlen. Vores side har adressen: WWW. FRUGTPARKEN.DK. Herfra kan også mails til bestyrelsen.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2005, som der var med indkaldelsen til generalforsamlingen, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.

Forslagsstiller: Leif Johannsen, Hybenvej 50

1. Total renovering af de kommunale veje i Frugtparken bør foretages, da de er meget hullede og ujævne.
- Ligger udenfor Grundejerforeningens vedtægter. Medtages ved førstekommen møde i Trafikrådet.

2. Renovering af stikvejene bør fornødent foretages, under hensyntagen til at fortovskanten flere steder er for høj til at moderne biler kan passere ad opkørslerne over fortovet. Bunden af bilen rammer med lethed fortovskanterne med skader på undervognen til følge.
- Opkørsler mv. hører under grundejernes ansvar, men det anbefales, at problemet løses ved kontakt til kommunen, som er behjælpelig med at ændre asfalten på opkørslen.

3. Snerydningen på hele vejnettet i Frugtparken bør gennemføres i fremtiden.

- Dirigent oplyste, at dette blev drøftet under beretningen, hvorfor der i øvrigt henvises til ordensreglementet.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget opridset, som på den omdelte indkaldelse til generalforsamlingen af kassereren. Kontingent fastsat til kr. 500,00

Punkt 6: Valg af kasserer. Benny Kirkegaard genvalgt.

Punkt 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem : Ole Olsen, Brombærvej genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt.

Punkt 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt: Kort diskussion om Bredbånd, hvor der fra salen blev klaget over fejl og mangler, som følge af kabelopgravning. Bestyrelsen anmodede folk selv rettede henvendelse til EnergiMidt via mail. Dog opfordres der til, at mail sendes til bestyrelsen - mail@frugtparken.dk - vedhæftet et foto af problemet. Bestyrelsen videresender samlet disse mails, for derved at have et samlet overblik på problemerne. Man var selvfølgelig også velkommen til at optage fotos af skader i fællesvej, græs mv. og sende disse.
Det blev kort nævnt, at der ikke blev slået græs ud mod kommunens sti, bl.a. bag Druevej. Jf. vedtægterne kan der kun slås græs på vores fællesarealer. Dog vil der fortsat blive slået græs på rabatten/kanten øst for Frugtparken, som der altid har været gjort.
Nogle klagede over legeredskaberne nedenfor Druevej, som enten skulle repareres eller fjernes, idet de udbød en fare for legende børn. Bestyrelsen lovede at se på sagen snarest .
I øvrigt blev der blev talt om løst og fast.

Bestyrelsen :

Formand Per Kjelstrup
Kasserer Benny Kirkegaard
Ole Olsen
Jens Aage Boesen
Laurs Laursen