Referat fra generalforsamlingen 2007
Referat fra Generalforsamling afholdt Tirsdag D. 20.03.07 kl. 19:30 på Resen Skole.

1. Punkt: Valg af dirigent. – John Larsen, Hybenvej 60 valgt. - 10 stemmeberettiget til stede. 0 fuldmagter.

2. Punkt: Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende op:

Vintervedligeholdelse – god, men vil prøve at spare mere på sandet.
Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet – er bestilt hos Åge Sørensen.
Indsamling af papir: Der er igen i år lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole.
Gennemgang af området: Vi har selv repareret på de forskellige legepladser. En legeplads på Hybenvej er slettet og en er meget slidt. Som følge heraf skal der repareres på disse, hvor vi overvejer at etablere en multibane, som en del af renovationen af legepladsen længst mod nord. Nyt legehus er bestilt til legepladsen nedenfor Kirsebærvej.
Vedligeholdelse af grønne områder: Træer og buske er tyndet kraftig. Udsigten til området er blevet fin. Der er kommet lys ind i haverne. Desværre har sidste storm kostet nogle af beboernes træer ud mod vest, da de nu ikke har den store læ fra træerne omkring vores grønne områder. Buskene er allerede nu vokset helt godt frem igen. Det er meningen, at de - formentlig allerede i år - skal have en maskinklipning, så højden ikke kommer over de 1,5 - 2 meter. Flere af vores medlemmer har fået ryddet op udenfor deres haver, som ligger op mod de frie områder.
Sankt Hans Fest: Var vellykket igen i år. Tak til vores hjælpere for det store arbejde. Flere må gerne deltage. Ved bålpladsen er der planlagt en overbygning på 4 x 10 meter, som ud over også kan bruges af medlemmerne, hvis de eksempelvis vil grille ved bålpladsen. Overdækningen vil give læ, skærme mod regn og give skygge i solskin.
Bredbånd i området: Energi Midt var her i 2005. Der er skader, som følge af nedgravningen. En medarbejder fra EnergiMidt har talt med Ole i slutningen af 2006. Det blev aftalt, at de selv ville se på de klage punkter, som vi har kendskab til, samt yderligere efterse området.. Hvis nogle medlemmer har skader på fællesområder, som følge af nedgravningen af bredbånd, så send en mail med - hvor er skaden - omfang af skaden og evt. vedhæft et billede af skaden - samt hvem der kan påvise skaden. Mailen sendes til ole@frugtparken.dk. Vi videresender mailen til EnergiMidt.
Liv i Resen Vinde: Foreningen er også repræsenteret i bestyrelsen. Den årlige dag/aften, afholdes i år - den 1. September 2007. Bemærk - flyttet en uge i forhold til 2006.
Trafikrådet: Det sidste vi arbejdet med, var en tunnel under Furvej. Der var afsat midler på budgettet for Skive kommune i 2006 til dette projekt. Men på budgetudvalgsmødet for året 2007 blev dette punkt pludselig og i sidste øjeblik fjernet. Vi har ikke modtaget et tilfredsstillende svar fra ”Det ny Skive kommune”. Vi har i øvrigt klaget over vedligeholdelsen på stien øst for området, hvor det er lovet, at denne skulle vedligeholdes med asfalt næste gang en reparation er påkrævet.
Nye tiltag fra medlemmerne: Alle nye ideer vil blive set meget velvilligt på.
Internetsiden - bliver løbende opdateret. Besøg den. Der er information, ordensreglementer, referater mv. - eller skrive sin mening om ting, oplysninger om fødselsdage og meget mere på opslagstavlen. Vores side har adressen: www.frugtparken.dk.

3. Punkt: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for. Regnskabet godkendt.

4. Punkt: Rettidigt indkomne forslag. – ingen forslag.

5. Punkt: Budget og fastlæggelse af kontingent. Budget fremlagt. Kontingent kr. 600,00

6. Punkt: Valg af formand. Per Kjelstrup genvalgt.

7. Punkt: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jens Boensen og Laurs Laursen genvalgt.

Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt.

8. Punkt: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

9. Punkt: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21 genvalgt.

10. Punkt: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

11. Punkt: Eventuelt: Manglende rydning af sne ved sti på Hybenvej – Hæk ved Brombærvejs legeplads.


Formand Per Kjelstrup / Dirigent: John Larsen
Kasserer Benny Kirkegaard/ Ole Olsen/ Jens Aage Boesen/ Laurs Laursen