Referat fra generalforsamlingen 2008
afholdt mandag d. 31. marts 2008 kl. 19:30 på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. – Lars Kopp, Nøddevej valgt. 29 stemmeberettigede til stede. Ingen fuldmagter.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende op:

Vintervedligeholdelse:
Vi håber, at vintervedligeholdelsen har været tilfredsstillende indtil videre. Det har ikke været dyrere end tidligere, og vi har ikke haft de store udgifter i år. Med hensyn til glatførebekæmpelsen er der i øjeblikket en erstatningssag mellem vores forsikringsselskab og en beboer, der var så uheldig at falde tilbage i januar 2006, hvor vejret pludselig gik over i frost. Skaden er dog først anmeldt til os og videre til forsikringsselskabet i 2007.

Fejning:
Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne, som er her i slutningen af april måned.

Indsamling af papir:
Der er igen i år lavet aftale med 8. klasserne på Resen skole om indsamling og oprydning af papir i området.

Legepladserne i området: Der er repareret på vores legeredskaber på de forskellige legepladser, bl.a. skal vi have repareret hejseværket mm. til sandkassen på Hybenvej. Vi lovede sidste år på generalforsamlingen at gå legepladserne nærmere efter i 2007. I samme forbindelse har vi indhentet tilbud fra Compan på nogle af vore legeredskaber, som trænger til udskiftning. Vi forventer en samlet udgift til reparation af disse til ca. 100.000 kr., men det kommer vi nærmere ind på under budget. Vi har haft henvendelse fra Citronvejs Ejerlaug, som ønskede at få nyt legehus og græsslåmaskine. Legehuset blev afslået under henvisning til, at legehuset var indkøbt af beboerne selv og ikke var en del af vores fælles legepladser. Bestyrelsen har taget en overordnet helhedsvurdering af Frugtparkens behov, hvad angår fælles legepladser. Vi fandt, at de allerede etablerede legeplader er tilstrækkelige mht. til de behov, som der er for de mindre børn. Det ser ud til, at der er et behov for at tilgodese de lidt større børn på fællesarealerne. Vi har derfor indhentet tilbud på renovering af vore mål, som er opstillet på de grønne områder, samt tænkt en enkelt lidt udbygget med endegavle ved siden af målene – på den gamle legeplads ved rækkehusene på Hybenvej (syd for stamvejen).

Vedligeholdelse af grønne områder:
Træer og buske blev tyndet meget kraftig for få år siden, og vi synes at udsigten til området var blevet fin. – Allerede sidste år – skulle der have været en maskinklipning, så højden ikke kommer over de 1,5 - 2 meter for buskenes vedkommende. Men gartneren får det ikke gjort. Han får ikke tingene gjort, som vi har aftalt og selv de ting, som skulle være udført jf. gartnerens tilbudsgivning er ikke udført. Foreningen har skrevet til gartneren og vi regner med at ”få afregnet”, hvorefter vi vil finde en ny.. Vi indhentede et tilbud fra Hede Danmark a/s, Klostermarken 12, 8800 Viborg – 87 281 000 / men de var alt for dyre. Så det har vi lagt på hylden igen. Vi har kontakt med ”Nordvestjysk Haveplan” v/Ib Thun Madsen, Gl. Åstedvej i Roslev, som gerne vil overtage vores områder mht. vedligeholdelse mv. Herfra regner vi med at høre nærmere i nærmest fremtid. Det er et lille firma, som gerne vil overtage vedligeholdelsen og de møder, som vi har haft med Ib, virker positive. Han siger tingene lige ud – hvad der kan lade sig gøre og hvad vi skal lade være med. Med hensyn til græsslåningen er vi meget tilfreds med Niels P, som gør tingene godt. Vi har ikke fået klager fra beboerne og finder, at græsslåningen har fundet sit leje, så alle er tilfredse hermed. Grundejerlauget Citronparken søgte - som førnævnt - også om tilskud til køb af en plæneklipper, som efter de oplysninger vi fik, var meget gammel og udslidt. Hertil blev de gjort bekendt med, at de i 2004 fik 3000,00 kr. i tilskud til indkøb af en ny plæneklipper, hvorfor vi var noget uforstående overfor, at den allerede skulle være gammel og slidt. Vi fandt et notat frem fra d. 2. juni 2004, skrevet af Henning Hansen, hvoraf det fremgik, at man søgte om førnævnte midler. Pengene blev på dette tidspunkt bevilliget. Problemstillingen vedr. udgifterne til indkøb af græsslåmaskine blev på samme tidspunkt debatteret med ejerlavet, der fik besked på, at de måtte indstille sig på, at de fremover selv måtte betale de udgifter, som de havde i forbindelse med græsslåningen. Man var selvfølgelig velkommen til at søge. Dette blev meddelt til Hanne Hvilshøj, som havde mailet til formanden vedr. ansøgningerne (legehus/græsslåmaskine). Hunville herefter arbejde for, at ejerlavet kom ud af foreningen – hvilket hun ville få hjælp til af Per Jeppesen. Så vi venter spændt på resultatet heraf.

Sankt Hans Aftenen: Den var meget vellykket igen i år, hvor der kom mange mennesker. Vi kunne i 2007 indvie vores nye hus ved bålpladsen, som bestyrelsen opførte i månederne forinden med hjælp fra Ove Raabjerg. Tak for denne hjælp til Ove. Sankt Hans Festen vil blive videreført. Her vil bestyrelsen takke for de frivillige, som var villig til at tage en tørn for dette gode arrangement. Vi håber selvfølgelig på deres hjælp igen i år til at få Sankt Hans aftenen til at fungere. Skulle der være nogle i mellem forsamlingen, som vil stå frem og deltage, vil vi selvfølgelig gerne høre om dette. Jo flere vi er om at løfte, jo bedre. For at højne dette arrangement, har vi planlagt at leje højttalere, så vi kan høre evt. taler og stemme sammen om sangen ved bålet. Vi har også andre ting i støbeskeen til denne aften, men det kan i læse om i invitationen til Sankt Hans aftenen, som vil blive omdelt i ugerne op til. Vi har efterhånden indset, at mange har fået tradition for at møde ved vores bålplads denne aften – Derfor vil vi også gerne gøre noget mere ud af det.

Liv i Resen Vinde:
Foreningen er også repræsenteret i bestyrelsen. Ole Olsen har taget et år mere. Den årlige dag/aften, afholdes i år - den 6. september 2008. Bemærk - flyttet en uge i forhold til 2006. – Altså 1. lørdag i september.

Trafikrådet i Resen:
Der har ikke været afholdt møder i 2007, men vi har taget kontakt til Peter Kjærsgaard, Resen Skole og anmodet om et møde, da vi gerne ser, at vi igen får gang i Trafikrådet. Nogle af de punkter, som vi gerne vil have drøftet i rådet er: • Opfølgning af tidligere beslutninger – taget i trafikrådet, herunder:
• Asfaltbelægning på cykelstien øst for området – fra Gigtplejehjemmet og op til Ove Raabjerg - som hvert år ødelægges af vinterbekæmpelsen i forbindelse med snerydningen.
• Lyskrydset ved Hallen
• Støj fra 26
Med hensyn til støjen fra 26 – som vi skal debatterer senere – har flere beboere givet udtryk for, at støjen er øget siden man er flyttet hertil. Nogen finder det tåleligt – andre har virkelig problemer med støjen, som de kan høre helt ind i stuen – også selv med lukkede vinduer. Bestyrelsen kender problemet og vil gerne være med til at undersøge sagen. Vi skal huske, at tage andres problemer alvorlige, og hvis vi kan få kommunen til at betale en støjmåling eller andre tiltag, som kan være med til at dæmpe støjen, må det da være i alles interesse (jf. vores vedtægter). Vi var blevet lovet en støjmåling i 2004 af Leif Herman.

Nye tiltag fra medlemmerne:
Alle ideer, som kan være til gavn for vores område, er velkomne.

Resen Multipark:
Bestyrelsen er også repræsenteret i foreningen Resen Multipark. Foreningen Resen Multipark har påbegyndt arbejdet med at planlægge en multipark, som vil blive placeret ved Resen skoles boldbaner – nord for skolen. Parken skal indeholde en række faciliteter, hvor man kan dyrke sport, leg og fællesskab i grønne omgivelser. Foreningen Resen Multipark har lavet en behovsanalyse for at kortlægge de forskellige foreninger og interessenters behov og ideer. Der er på baggrund af disse analyser i samarbejde med Landskabsarkivet og en bygningsarkitekt udarbejdet en projektbeskrivelse, som er godkendt af alle interessenter. Det er foreningen Resen Multiparks ide, at parken blandt andet skal indeholde grønne områder med stier, som snor sig gennem parken og fører brugerne fra den ene aktivitet til den anden. Rundt om i parken er der områder til leg og hygge i form af legepladser, bålpladser og grillstedet. På andre områder i parken er der faciliteter til sport og fysisk udfoldelse. Desuden skal parken indeholde et ”multihus” og et ”friluftshus” til parkens brugere. Foreningen Resen Multipark håber, at de nødvendige midler kan skaffes i 2008, og at parken kan indvies i år 2010. Resen Multipark er med i projekt Plan 09 (den udendørs del), som er finansieret af Miljøministeriet og Real Dania. Planen indgår også som en del af Skive Kommunes lokalplan. Foreningen har tillige også fået midler fra Skive kommune til at få udarbejdet skitser og lignende af Multiparken. Foreningen samarbejder med lokale og anlægsfonden, som er interesseret i projektet.

Vores Internetside bliver løbende opdateret. Man er meget velkommen til at besøge den, hvor der er information, ordensreglementer, referater mv. - eller skrive sin mening om ting, oplysninger om fødselsdage og meget mere på opslagstavlen. Vores side har adressen: WWW. FRUGTPARKEN.DK. Herfra kan der også mailes til bestyrelsen.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet.
Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2007, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.

1. Forslag – Forslagsstiller: Henrik Holst, støjgruppe/undersøgelse af støjen fra 26 med henblik på evt. tiltag til bekæmpelse af støjen.Henrik redegjorde for sit forslag. Flere deltog i debatten – bl.a:
Karlo Petersen – Voldsom støj fra de store lastbiler.
Preben Thomsen – er tidligere blevet undersøgt – mener, at det er asfalten, som er årsagen.
Poul Risager – Grundejerforeningen skal ikke få foretaget målinger. Mener selv, at man skal betale for støj bekæmpelsen.
Mads Østergaard – Bestyrelsen bør da have bemyndigelse til at benytte midler til støjbekæmpelsen.
Sten Sørensen - Rock-Delta kunne være behjælpeligt.
Benny Kirkegaard – Bad om generalforsamlingens opbakning til at nedsætte en gruppe og få bekæmpet støjen.
Forsamlingen ønskede forslaget sat til afstemning.
Poul Risager – Man skal henvende sig til de rigtige politikere, og Risager vil gerne være med i gruppen.
Elly Thorman – Der var meget støj på deres terrasse.

Forslaget sat til afstemning uden fastsættelse af beløb (udgifter) med følgende ordlyd:
En gruppe medlemmer – nedsat af bestyrelsen - bemyndiges til at tage kontakt til relevante offentlige myndigheder med henblik på, at få opsat støjværn (evt. få myndighederne til at foretager måling af støjen fra Primærrute 26). Udgifter forbundet med gruppens arbejde afholdes af Gf. Frugtparken indenfor det beløbsstørrelse, som er oplyst i foreningens vedtægter (max 10.000). Alle stemte for forslaget.

2. Forslag fra Inge Merete: Multibane - overslagspris ca. 600.000 inkl. moms. Inge Merete redegjorde for forslaget. Banen kunne være mange ting – bl.a. samlingspunkt, hygge o.l.
John Hansen – var bange for at tingene blev ødelagt. Området blev jo flittigt benyttet.
Karlo Petersen – hvad med vedligeholdelsen?
Inge Merete mente, at beboerne kunne gå sammen og være deres ansvar voksen og tage hånd om området.
Jens Boesen – fandt forslaget positiv og oplyste om god erfaring fra andre skoler.
Sten Sørensen – vedligeholdelsen af de eksisterende legeredskaber – hvor store er de?
Birte Snogedal – Banen var meget fin for de lidt større børn. Et sted, hvor de kunne være – og ikke kun et område for de små børn.
Chris Pedersen – hvor skulle banen ligge?
Inge Merete – det var der ikke taget stilling til.
Svend Svenke – var ikke bekendt med, at Resen Multipark var i gang.
Thorkild Håning – Var bange for, at banen ville blive benytte til for-fest af de lidt større børn/unge.
Poul Risager – Grundejerforeningen skulle ikke være en sportsforening.
Jens Boesen - Området savnede et anlæg til de lidt større børn.
Benny Kirkegaard – generalforsamlingen skulle forholde sig til forslaget og ikke til andre steder (Resen Multipark mv).
John Mortensen – hvis foreningen skulle have en multibane, skulle den placeres central. Dette ville give stor støj.
Jens Boesen – Prisen var rigtig – idet der var givet 40 % i rabat.
John Andersen – Prisen var selvfølgelig sat til at banen kunne sælges.

Forslaget sat til afstemning, hvor placering af banen skulle være efter bestyrelsens skøn: 14 stemte for – 14 stemte imod – en undlod at stemme. Forslaget ikke vedtaget (jf. vedtægterne skal 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget).

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent. Budget opridset af kassereren. Kontingent fastsat til kr. 600,00

Punkt 6: Valg af kasserer. Benny Kirkegaard genvalgt.

Punkt 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Ole Olsen, Brombærvej genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt.

Punkt 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21- genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt:
Benny Kirkegaard – var bekymret for udviklingen vedr. hegn i området – tiltag, som strider imod lokalplanen, hvoraf det fremgår, at der kun måtte opstilles levende hegn med mindre, der var søgt tilladelse til andet.
Almindelig snak – og hyggeligt samvær.


Formand Per Kjelstrup / Dirigent: John Larsen
Kasserer Benny Kirkegaard/ Ole Olsen/ Jens Aage Boesen/ Laurs Laursen