Referat fra generalforsamlingen 2009

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt Onsdag D. 11.03.09 kl. 19:30
på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. – Lars Kopp, Nøddevej valgt. 17 stemmeberettigede til stede. Ingen fuldmagter.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende hovedpunkter op:

Der er sket en del i 2008 i Danmark. Ja i hele verden. Nogle af de ting, som springer en lige i øjet var:
Stop volden – Prinsebryllup - Skarpt udfald fra SF-lederen - Nytårskur og vagtskifte i politiet - Stein Bagger melder sig til politiet i Los Angeles - Men vi vil nøjes med at komme ind på det der skete i vores lille andegård her i Frugtparken.

En mere detaljeret beretning findes på vores hjemmeside – www.frugtparken.dk (hentes via dette link).
Fra salen blev der forespurgt nærmere: Poul Risager – Støjgruppen ville han gerne have deltaget i og var noget forundret over ikke at være indkaldt hertil. Birte Snogdal forespurgte vedr. malingen af legehuset, samt forespurgte omkring sand ved legepladserne. Hertil blev oplyst, at der er bestilt nyt sand til samtlige legepladser med undtagelse af legepladsen nedenfor Druevej, hvor sandkassen vil blive slettet.. Steen Munk Madsen klagede over legepladserne, som han fandt i meget dårlig stand. I øvrigt oplyste Steen, at man også gerne måtte hente af det flis, som kommunen var i gang med at fremstille i forbindelse med klipningen af bæltet over mod 26. Søren Tolsgaard forespurgte omkring legepladsen ved Brombærvej.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2008, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.
Ingen – i stedet blev der foretaget ”valg” til støjgruppen. Følgende blev nedsat i gruppen: Poul Risager, Hybenvej, Henrik Holst og fra bestyrelsen Benny Kirkegaard.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget opridset af kassereren. Kontingent foreslået til kr. 800,00. Debat vedr. dette, hvorefter der blev afstemt om forhøjelsen. 12 stemte for, 4 stemte imod og 1 undlod at stemme. Kontingent fastsat til kr. 800,00

Punkt 6: Valg af Formand.  Per Kjelstrup genvalgt.

Punkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jens Boesen og Laurs Laursen genvalgt.

Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt.

Punkt 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21- genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt: Almindelig snak – og hyggeligt samvær.

Underskrevet:
Referent: Per Kjelstrup                Dirigent: Lars Kopp, Nøddevej