Referat fra generalforsamlingen 2010

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt onsdag d. 10.03.10 kl. 19:30
på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. – Grete Pedersen, Hybenvej valgt. 19 stemmeberettigede til stede. Ingen fuldmagter.

Punkt 2:Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende hovedpunkter op:

En mere detaljeret beretning findes her.
Fra salen blev der forespurgt nærmere:
Karsten Hvoldal, Nøddevej forespurgte til Støjgruppen med hensyn til det videre arbejde, hvortil Benny Kirkegaard, bestyrelsen, oplyste, at det var hensigten at følge op på tilbagemeldingen fra Vejdirektoratet og stadig arbejde for at dæmpe støjen - evt. med kommunale midler. 
Poul Risager, Hybenvej (er med i Støjgruppen) – Støjgruppen har fremsendt nogle løsningsforslag, hvilket ikke var hørt (Vejdirektoratet).
Karsten Hvoldal meldte sig til det videre arbejde i Støjgruppen. Tilkendegav i øvrigt, at borgerne i Resen området bør bakke op omkring "Resen Multipark", der er et stort og godt projekt. Alt arbejdet i Resen Multipark gøres af en bestyrelse , som arbejder frivillig. Foreningen bør overveje, hvorledes den kan støtte dette projekt, hvor der i fremtiden bl.a. skal skaffes mange penge, hvilket skal skaffes blandt fonde og indsamling.
Stig, Druevej - hvorfor er asfalten, som er forholdsvis ny ved Druevej, så glat. Ole Olsen, bestyrelsen, oplyste, at det var p.g.a., der var lagt et slidlag og ikke, som tidligere grov-asfalt.
Benny Kirkegaard, bestyrelsen, takkede igen Sct. Hans udvalget for det store arbejde.
Flere gav udtryk for, at problemerne omkring henkastning af haveaffald mv. ikke kunne godkendes. Det burde ikke være nødvendig at gøre folk opmærksom på, at haveaffald skal køres på lodsepladsen.
Beretningen godkendt.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2009, samt knyttede kommentarer hertil.
Karsten Hvoldal, Nøddevej - fandt investeringerne meget fine og sikre.
Heine, Kirsebærvej - legepladsen nedfor Kirsebærvej 7 synes at trænge til reparation. Han var interesseret i at få den repareret og var villig til at give en hånd med.
Ulla Bleshøy, Brombærvej - nye beboer skal være opmærksom på, at der findes flere legepladser i hele vores område, som man (som ny beboer) burde besøge. Legepladserne dækkede forskellige behov og aldersgrupper.
Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.
Ingen forslag.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget opridset af kassereren. Kontingent foreslået og  fastsat til kr. 800,00. Budget godkendt af forsamlingen.

Punkt 6: Valg af Kasserer.  Benny Kirkegaard genvalgt.

Punkt 7: Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Ole Olsen genvalgt.

Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt.

Punkt 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21- genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 5.000,-.

Punkt 11: Eventuelt: Almindelig snak – og hyggeligt samvær.

Referent: Per Kjelstrup                                                                                                              Dirigent: Grete Pedersen