Referat fra generalforsamlingen 2011

Referat fra ordinær generalforsamling afholdt Onsdag D. 23.03.11 kl. 19:30
på Resen Skole.

Punkt 1: Valg af dirigent. – Grete Lis Pedersen, Hybenvej. 27 stemmeberettigede til stede.

Punkt 2: Bestyrelsens beretning. - Formand Per Kjelstrup ridsede følgende hovedpunkter op:

En mere detaljeret beretning findes på vores hjemmeside – www.frugtparken.dk (hentes via dette link).
Fra salen blev der forespurgt nærmere omkring Vintervedligeholdelsen og kvaliteten for denne.

Punkt 3: Aflæggelse af regnskabet. Kasserer Benny Kirkegaard redegjorde for regnskabet for året 2010, samt knyttede kommentarer hertil. Regnskabet godkendt.

Punkt 4: Rettidigt indkomne forslag.
Forslag fra Henrik Nielsen Dalsgaard, Hybenvej 83, der havde fremsendt sit forslag via mail. Udsendt sammen med indkaldelsen. Han ønskede legepladsen ved rækkehusene forbedret for 65.000,00 alt incl. Forslaget debatteret.
Forslaget sat til afstemning - 3 stemte for, heriblandt forslagsstilleren, der havde medbragt 34 fuldmagter, der blev afleveret til dirigenten.
Kort pause i generalforsamlingen - for at godkende de afleverede fuldmagter, der alle var givet til Henrik Nielsen Dalsgaard. Jf. Vedtægterne kan intet medlem stille med mere end en fuldmagt, hvorfor fuldmagterne blev afvist med udtagelse af en.
Generalforsamling genoptaget - forslaget fornyet til afstemning: 5 for forslaget - 11 stemte imod. Forslaget nedstemt.

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent.
Budget opridset af kassereren. Kontingent foreslået uændret kr. 800,00. Vedtaget. Yderligere blev vedligeholdelse af legepladserne hævet med 25.000 kr. i budgettet. Budgettet findes på hjemmesiden.

Punkt 6: Valg af Formand.  Per Kjelstrup genvalgt.

Punkt 7: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jens Boesen og Laurs Laursen genvalgt.

Valg af 2 suppleanter: Ivan Hestehauge, Hybenvej og Poul Risager, Hybenvej genvalgt.

Punkt 8: Valg af revisor: Eigil Bach genvalgt.

Punkt 9: Valg af revisorsuppleant. Karsten Hvoldal, Nøddevej 21- genvalgt.

Punkt 10: Fastsættelse af maksimal kassebeholdning hos kassereren. Beløbet fastsat til Max. 1.000,-.

Punkt 11: Eventuelt: Debat omkring vintervedligeholdelsen, opmærksomhed omkring vandstanden øst for naturstien og vest for, uheldig græsslåning af en "hæk", samt opfordring til, at beløbet på de 10.000 kr, som bestyrelsen kan bruge - hæves til 100.000 kr. Almindelig snak – og hyggeligt samvær.

 

 

Formand: Per Kjelstrup                                                                                                                       Dirigent: Grete Lis Pedersen, Hybenvej.